Statūti

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "VĪGANTS"
STATŪTI

Salas pagasta Salas novadā

2019. gada 20. decembrī

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vīgants" (turpmāk - sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01);

2.2. Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08);

2.3. Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);

2.4. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36);

2.5. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37);

2.6. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38);

2.7. Sanitārija un citiatkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39);

2.8. Ēku būvniecība (41);

2.9. Inženierbūvniecība (42);

2.10. Specializētie būvdarbi (43);

2.11. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);

2.12. Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99);

2.13. Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09).

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus, sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 484 194 euro.

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 484 194 daļās.

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) euro.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis        /paraksts/         Irēna Sproģe