Finanšu un nefinanšu mērķi

 

Finanšu rādītāji (2016.- 2019. gads):

 

  2016 2017 2018 2019
APGROZĪJUMS
788 886 783 463 865 146 915 047
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
282 182 213 795 249734 256 717
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS
197 396 122 885 189 940 145 176
PAŠU KAPITĀLA RENTABILITĀTE (%)
1,3 -14,1 -3,4 -11,4
AKTĪVU RENTABILITĀTE (%)
0,5 -5,7 -1,5 -4,8
REALIZĀCIJAS RENTABILITĀTE  (%)
0,4 -5,5 -1,3 -4
LIKVIDITĀTES KOEFICIENTS
2,6 1,7 1,3 1,8
PAŠU KAPITĀLA LĪDZDALĪBA
0,4 0,4 0,4 0,4
NETO PEĻŅA
3 457 -43 356 -11 485 -36 360

SIA “Vīgants” finansējumu veido ieņēmumi no Salas novada pašvaldības deleģēto līgumu darbu veikšanas, ieņēmumi no dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas.

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis ir nodrošināt Salas novada pašvaldības funkciju izpildi dzīvokļu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sfērā. Nodrošināt uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti, un nākotnē arī peļņas gūšanu, optimālas pakalpojumu cenas un ekonomiski pamatotas izmaksas.

Kā ļoti svarīgs naudas plūsmas ietekmējošs faktors ir debitoru parāda apjoms. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies darbs ar problemātiskajiem klientiem, lai samazinātu debitoru parādu.

Nodrošināt darbiniekiem atalgojumu, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksu valstī.

 
NEFINANŠU MĒRĶI
 1. Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti.
 2. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.
 3. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana.
 4. Komunikācija ar iedzīvotājiem par māju līdzekļu atlikumiem, problēmām un iespējamiem risinājumiem.
 5. Savlaicīga remontdarbu plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem.
 6. Pilna informācijas sniegšana, kas saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
 7. Regulāra uzdevumu izpildes izvērtēšana.
 8. Iekšējās kontroles izveide par uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem, to izpildi.
Mērķu izpildes rādītāji:
 1. Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. 2019. gadā kursus apmeklējuši juriste, grāmatvede, grāmatvedības uzskaitvede, elektriķis, kurinātāji u.c.
 2. Darbu vadītāji seko klientu apkalpošanai, kur galvenie klienti ir iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki un īrnieki). Katrs klients tiek uzklausīts un klientu priekšlikumi tiek izvērtēti. Plānojot un veicot darbus ņemam vērā iedzīvotāju viedokli, uzlabojot komunikācijas un veikto darbu kvalitāti.
 3. Gada laikā debitoru parādi ir samazinājušies par 5 808,83 euro.
 4. Uz visām iedzīvotāju vēstulēm, telefon zvaniem, e-pasta vēstulēm, tiek atbildēts normatīvo aktu noteiktajā termiņā.
 5. 2018. gada sastādītajās tāmēs 2019. gadam, katrai dzīvojamai mājai, atbilstoši vizuālai apsekošanai, tika sastādīts nepieciešamo remontdarbu saraksts. 2019. gada tāmes tika izsūtītas katram dzīvokļu īpašniekam. Lēmumu par konkrēto darbu veikšanu bija jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē. Pēc tāmju saņemšanas iedzīvotāju aktivitāte lēmumu pieņemšanā – bija diezgan zema.
 6. SIA “Vīgants” aktualitātes tiek atspoguļotas:
  6.1. Salas novada pašvaldības mājas lapā https://www.salasnovads.lv/
  6.2. Salas novada pašvaldības izdevumā “Salas Novada Vēstis”.
 7. Notiek administrācijas darbinieku sapulces, kurās tiek apspriestas nedēļas aktualitātes, veicamie uzdevumi, padarītie darbi un aktualizēti citi saistītie jautājumi.
 8. Notiek darbs pie iekšējās kontroles mehānisma izveides.