Atalgojums

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI

1. Pielikums
pie SIA “Vīgants” atalgojuma politikas principi

SIA “Vīgants” amatu iedalījums amatu grupās un
informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru*
(bruto, euro) uz 01.01.2020.
N.P.K. AMATA PAMATFUNKCIJA AMATA VIETU
SKAITS1
MĒNEŠALGAS
DIAPAZONS
(no-līdz)2
VIDĒJĀ
MĒNEŠALGA
1 Administratīvā funkcija 2 900-1098 999
2 Grāmatvedības un finanšu funkcija 6 580-980 800
3 Iekšējais audits - - -
4 Informācijas tehnoloģiju funkcija - - -
5 Juridiskā funkcija 1 960 960
6 Komunikācija un sabiedriskās attiecības - - -
7 Lietvedības funkcija - - -
8a Pamatdarbības funkcija (māju apsaimniekošana) 7 710-950 830
8b Pamatdarbības funkcija (siltumenerģijas ražošana un realizācija) – akorda algas apmaksa 8 saskaņā ar aprēķinu** saskaņā ar aprēķinu**
9 Personālvadības funkcija - - -
10 Saimnieciskā funkcija 9 600-750 680
11 Sekretariāta funkcija - - -
12 Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums (transporta nodrošināšana) 8 430-830 630
13 Apsardzes un drošības funkcija (darba aizsardzības speciālists) 0,1 150 150
14 Biznesa attīstības funkcija - - -
15 Kvalitātes vadības funkcija - - -
KOPĀ 41,1 X X

*Informācija sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 4. pielikums.

**Akorda alga tiek aprēķināta, ņemot vērā Darba likuma 62. panta otrās daļas otro teikumu, Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem attiecīgajam gadam http://www.lm.ģov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80635