Aktuālās

Salas novada dome 2019.gada 31. janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.24 (protokols Nr.1, 25.punkts) nodot publiskajai apspriešanai Salas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju, precizēto Salas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un plānošanas dokumentu precizēto stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Publiskā apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 11.februāra līdz 4. martam (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks Salas kultūras namā 2019. gada 20.februārī plkst. 18.00.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019.gada 4. martam (ieskaitot) Salas novada domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232, vai arī sūtot elektroniski: salaspag@salas.lv.

Ar Salas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju, precizēto Salas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties Salas novada domē un Sēlpils pagasta pārvaldē to darba laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00–17.00, piektdienās no plkst. 8.00-16:00 (kontaktpersonas I.Gādmane 223 .kabinetā, L.Kadžule 207. kabinetā), vai Salas novada mājaslapā www.salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Gādmane
Salas novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja
Tālrunis: 65237706, 29262465
E-pasts: ingrida.gadmane@salas.lv