Attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti

06.02.2019.

Salas novada dome 2019.gada 31. janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.24 (protokols Nr.1, 25.punkts) nodot publiskajai apspriešanai Salas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju, precizēto Salas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un plānošanas dokumentu precizēto stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Publiskā apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 11.februāra līdz 4. martam (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks Salas kultūras namā 2019. gada 20.februārī plkst. 18.00.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019.gada 4. martam (ieskaitot) Salas novada domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232, vai arī sūtot elektroniski: salaspag@salas.lv.

Ar Salas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju, precizēto Salas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties Salas novada domē un Sēlpils pagasta pārvaldē to darba laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00–17.00, piektdienās no plkst. 8.00-16:00 (kontaktpersonas I.Gādmane 223 .kabinetā, L.Kadžule 207. kabinetā), vai Salas novada mājaslapā www.salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Gādmane
Salas novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja
Tālrunis: 65237706, 29262465
E-pasts: ingrida.gadmane@salas.lv


SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.-2025. GADAM (1.0 REDAKCIJA)

Norit publiskā apspriešana

Salas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam publiskā apspriešana 15.10.2018.-12.11.2018

 Piedalies apspriešanā

Plānošanas dokumentu sadaļas

Stratēģiskā daļa

Cita sadaļa:

 • Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
 • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
 • Salas novada attīstības programmas 2019.--2025. gadam RĪCĪBAS PLĀNS
 • Salas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam INVESTĪCIJU PLĀNS (2019. gadam)

Lēmumi un ziņojumi:

 • 27.09.2018. Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 • 29.03.2018. Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
 • 22.02.2018. Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, apstiprinot tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu
 • Darba uzdevums

SALAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS (1.0 REDAKCIJA)

Norit publiskā apspriešana

Piedalies apspriešanā

Plānošanas dokumenta sadaļas

Grafiskā daļa:

 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 • Paskaidrojuma raksts
 • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Lēmumi un ziņojumi:

 • 27.09.2018. Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 • 29.03.2018. Lēmums Nr. 4-02/13 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
 • 28.12.2017. Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, apstiprinot tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu
 • 10.04.2018.

TP_AP_logo.jpg

Salas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde

Cienījamie Salas novada iedzīvotāji!

Salas novada pašvaldībai ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību, tāpēc

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJĀ APTAUJĀ!

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. aptaujas mērķis ir noskaidrot Salas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Aptaujas anketas ir publiski pieejamas Salas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads un Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads.

Aptaujas anketa ir aizpildāma arī elektroniski IT vietnē: https://ej.uz/SalasAP .

Aptaujas dalībnieki piedalīsies balvu loterijas izlozē.

Informāciju sagatavoja: Pauls Grants
Amats: Projektu vadītājs, Teritorijas plānotājs
E-pasts: pauls@planosana.lv