9. panta kārtībā

Pasūtītājs veic iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā, ja:

  1. Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro;
  2. Publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Paziņojuma publikācijas datums vietnē

Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR

17. SIA "Vīgants" Malkas iegāde SIA "Vīgants" vajadzībām IUB mājaslapā publicēts 08.05.2020.
EIS sistēmā publicēts 08.05.2020.
Tieša, neierobežota,
bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/38362
Līdz 2020. gada 25. maijam plkst. 14.00 Nolikums

Juridiska rakstura jautājumos:
Elīna Garjāne
Tālr.: 26162933

Tehniskos jautājumos:
Rita Audriņa
Tālr.: 29169675

   
16. SIA "Vīgants"
2020/1
Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2020. gadā 08.08.2020.
IUB mājaslapā publicēts 08.04.2020.
EIS sistēmā publicēts 08.04.2020.
Tieša, neierobežota,
bezmaksas piekļuve iepirkuma
dokumentiem pilnā apmērā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/
Supplier/Procurement/36590
Līdz 2020. gada 28. aprīlim plkst. 14.00 Nolikums

Juridiska rakstura jautājumos:
Elīna Garjāne
Tālr.: 26162933

Tehniskos jautājumos:
Rita Audriņa
Tālr.: 29169675

06.05.2020.

SIA "Ošukalns", Reģ.nr. 45403003353 līgumcena bez PVN:
114 EUR.
15.

SIA "Vīgants" 2019/2

Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2019. gadā   2019. gada 14. maijam, plkst. 10.00

Nolikums ar pielikumiem

mājaslapā publicēts 30.04.2019, IUB mājaslapā publicēts 30.04.2019. 

Liene Šapkina 26400921    
14. SIA "Vīgants" 2019/1 Malkas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām   Piedāvājumu iesn. 09.04.19. pl.10.00.

Nolikums ar pielikumiem

mājaslapā publicēts 28.03.2019, IUB mājaslapā publicēts 28.03.2019.

Liene Šapkina 26400921    
13. SNP/2018/12 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salas vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem   līdz 16.07.2018. plkst.10.00

Nolikums

Pielikums Nr_13

mājaslapā publicēts 02.07.2018, IUB mājaslapā publicēts 02.07.2018.

Jautājumi un atbildes

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

24.07.2018

Lēmums

publicēts mājaslapā 26.07.2018

 

SIA “Bezdelīgas 3”, Reģ.num. 45403026426

22873,50 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro 50 centi) (bez PVN)

 
12. SIA “Vīgants” 2018/1 Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā.   līdz 2018. gada 8. maijam, plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

mājaslapā publicēts 19.04.2018, IUB mājaslapā publicēts 19.04.2018.

Par nolikumu Liene Šapkina 26400921, tehniskām lietām Rita Audriņa 29169675 

10.05.2018

Lēmums

publicēts mājas lapā 15.05.2018

SIA "Ošukalns", Reģ.nr. 45403003353 līgumcena bez PVN: 115,- EUR.  
11. SNP/2018/05 Jaunas automašīnas iegāde Salas novada pašvaldības vajadzībām   līdz 23.04.2018. plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

mājaslapā publicēts 10.04.2018, IUB mājaslapā publicēts 10.04.2018.

Tehniska rakstura jautājumos: Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

27.04.2018

Lēmums

publicēts mājas lapā 27.04.2018

Līgums 

SIA "Green Motors", reģistrācijas numurs: 40203013086

31889,87 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit deviņi euro 87 centi) (bez PVN).

   
10. SNP/2018/04 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII "Ābelīte"   līdz 12.04.2018. plkst.10:00

Nolikums ar pielikumiem

Mājaslapā publicēts: 29.03.2018
Publicēts IUB mājaslapā: 29.03.2018

Tehniska rakstura jautājumos: A.Stolers T.22325549  
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841

19.04.2018

Lēmums

publicēts mājas lapā 19.04.2018

Līgums

SIA “Likra”, reģistrācijas Nr. 45403004768

EUR 6874,68 (seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 68 centi) bez PVN.

 
9. SNP/2018/03 Remontdarbi PII "Ābelīte"   līdz 11.04.2018. plkst.10:00

Nolikums ar pielikumiem

3.1. pielikums - Darba apjomi

Mājaslapā publicēts: 28.03.2018
Publicēts IUB mājaslapā: 28.03.2018

Tehniska rakstura jautājumos: Bērnudārza vadītāja I.Pastare – T.26312637 vai A.Stolers T.22325549Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

17.04.2018

Lēmums


publicēts mājas lapā 17.04.2018

Līgums

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns celtniecība”,
reģistrācijas Nr. 45403012642

30 054,07 (trīsdesmit tūkstoši piecdesmit četri euro 07 centi) bez PVN.