Īstenošana

Projekta nosaukums
Projekta numurs
Finansējuma avots
Projekta termiņš
Projekta stadija
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  Nr. 8.3.2.2/16/I/001  Eiropas Sociālais fonds (ESF) 01.09.2017.-31.08.018. Ieviests
Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju  (Travel smart – visit Lithuania and Latvia)  Nr. LLI-199

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam ;

Latvijas valsts budžets

01.05.2017.-30.04.2019. Ieviešanā
Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā Nr. 9.2.4.2/16/I/048

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

02.01.2017.-31.12.2019. Ieviešanā
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr. 8.4.1.0/16/I/001  Eiropas Sociālais fonds (ESF); Valsts budžets 01.1.2017.-31.12.2022. Ieviešanā
Droša vide Salas ciemā Nr.16-05-AL24-A019.2201-000001  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 19.10.2016.-31.10.2017. Ieviests
Jaunieti, iepazīsti Latviju! Nr. IZM 13.3   28.05.2016.-12.08.2016. Ieviests
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas pagasta  izgāztuves „Ielejas” Nr. 56868/5298/PPV rekultivācija Nr. 3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/003 Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF) 27.03.2015.-17.08.2018. Ieviests
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas pagasta  izgāztuves „Gustiņu Rāceņi” Nr. 56868/5303/PPV rekultivācija  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/002 Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF) 27.03.2015.-17.08.2018. Ieviests
Primārās veselības aprūpes uzlabošana Ivetas Līces ģimenes ārsta praksē Nr. 3DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/001 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 01.10.2014.-31.07.2015. Ieviests
Norāžu sistēmas izveide Salas novadā Nr. 14-05-LL13-L413201-000002 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 28.07.2014.-30.04.2015. Ieviests
Salas pagasta aiizsargdambja rekonstrukcija (pēc grozījumiem Nr.2) Nr. 3DP/3.4.1.5.1/11/IPIA/VARAM/001grozījumi Nr.2 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 30.05.2014.-01.06.2015. Ieviests
Jauniešu centra attīstība Salas novadā Nr. 13-05-LL13-L41323-000023 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 30.04.2013.-01.12.2014. Ieviests
Krāsu virpulis Salas novadā Nr. 13-05-LL13-L413202-000002 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 30.04.2013.-01.12.2014. Ieviests