Īstenošana

Projekta nosaukums
Projekta numurs
Finansējuma avots
Projekta termiņš
Projekta stadija
Salas novada pirmskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana - Pašvaldības budžets, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 23.12.2020.-
30.09.2021.
Ieviešanā
Āra trenažieru uzstādīšana Salas novadā 20-05-AL24-A019.2202-000002

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

28.08.2020.-
06.09.2021.
Ieviešanā
Sociālās mājas izveide Salas novadā 20-05-AL24-A019.2203-000001

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

21.08.2020.-
15.11.2021.
Ieviešanā

Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide

 Saīsinātais nosaukums “STRUVE”

 “Creation of international tourist route " The Struve Geodetic Arc”
LLI 477 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 01.07.2020.- 30.06.2022. Ieviešanā
Pašvaldības ceļa S13 Pļavnieki - Elkšņi posma pārbūve   Pašvaldības budžets, ņemot aizņēmumu 01.06.2020.-
31.12.2021.
Ieviešanā
Pašvaldības ceļa Se2 Vanagi - Rugāji posma pārbūve  

Pašvaldības budžets, ņemot aizņēmumu

01.06.2020.-
31.12.2021.
Ieviešanā
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā 9.3.1.1./19/I/001 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
Valsts budžeta dotācija;
Pašvaldības budžets
01.01.2020.-
31.12.2022.
Ieviešanā
Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām

19-05-AL24-A019.2202-000001

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

08.10.2019.-
31.08.2020.
Ieviests
Salas ciema drošumam - reljefa atbalstošo sienu un gājēju celiņa pārbūve 19-05-AL24-A019.2201-000002

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

06.09.2019.-
05.09.2020.
Ieviests
Pašvaldības ceļa Se7 Baltaiskrogs-Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve 19-05-A00702-000022

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

22.07.2019-
20.12.2019.
Ieviests
Pašvaldības ceļa S23 Saulieši-Ķesterāres-Ievu līči infrastruktūras posma pārbūve 19-05-A00702-000023

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

22.07.2019.-
29.11.2019.
Ieviests
Salas novada jaunieši VP2019/1.2-12 Izglītības un zinātnes minstrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam 01.08.2019.-
31.08.2020.
Ieviests
Biržu jaunieši var un dara! 2-25/50(223/244) Latvijas valsts budžets 10.12.2018.-
01.10.2019
Ieviests
Bērnu un jauniešu atpūtai Salas novadā 18-05-AL24-A019.2203-000003

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

17.08.2018.-
29.06.2019.
Ieviests
Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve 18-05-A00702-000066

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

04.07.2018.-
31.07.2019.
Ieviests
Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve 18-05-A00702-000062

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības budžets

04.07.2018.-
31.07.2019.
Ieviests
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  8.3.2.2/16/I/001  Eiropas Sociālais fonds (ESF) 01.09.2017.-
31.08.019.
Ieviests

Boost Learning through Innovative Positive Practice (ENG)

Labāka izglītošana, izmantojot novatorisku, pozitīvu praksi (LAV)

2017-1-ES01-KA219-038069 Eiroas Sociālais fonds (ESF) 01.09.2017.-
3.08.2019.
Ieviests
Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju  (Travel smart – visit Lithuania and Latvia)  LLI-199

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam ;

Latvijas valsts budžets

01.05.2017.-
30.04.2019.
Ieviests
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai; projekts  “PuMPuRS” 8.3.4.0/16/I/001

Eiropas Sociālais fonds (ESF);

Latvijas valsts budžets

16.03.2017.-
31.12.2022
Ieviešanā
Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā 9.2.4.2/16/I/048

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

02.01.2017.-
31.12.2023.
Ieviešanā
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 8.4.1.0/16/I/001  Eiropas Sociālais fonds (ESF); Valsts budžets 01.1.2017.-
31.12.2022.
Ieviešanā
Droša vide Salas ciemā 16-05-AL24-A019.2201-000001  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 19.10.2016.-
31.10.2017.
Ieviests
PROTI un DARI! 8.3.3.0./15/I/001 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 26.09.2016.-
31.05.2020.
Ieviešanā
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 8.3.5.0/16/I/001 Eiropas Sociālais fonds (ESF); Valsts budžets 01.01.2016.-
31.12.2020.
Ieviešanā
Jaunieti, iepazīsti Latviju! 13.3   28.05.2016.-
12.08.2016.
Ieviests
New ways of creating the currculum in your klassroom 2015-1-LV01-KA101-013326 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 31.12.2015.-
30.12.2016.
Ieviests
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas pagasta  izgāztuves „Ielejas” Nr. 56868/5298/PPV rekultivācija 3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/003 Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF) 27.03.2015.-
17.08.2018.
Ieviests
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas pagasta  izgāztuves „Gustiņu Rāceņi” Nr. 56868/5303/PPV rekultivācija  3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/002 Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF) 27.03.2015.-
17.08.2018.
Ieviests
Atver sirdi Zemgalē! 9.2.2.1./15/I/001

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Valsts budžets

01.07.2015.-
31.12.2023.
Ieviešanā
Primārās veselības aprūpes uzlabošana Ivetas Līces ģimenes ārsta praksē 3DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/001 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 01.10.2014.-
31.07.2015.
Ieviests
Norāžu sistēmas izveide Salas novadā 14-05-LL13-L413201-000002 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 28.07.2014.-
30.04.2015.
Ieviests
Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija (pēc grozījumiem Nr.2) 3DP/3.4.1.5.1/11/IPIA/VARAM/001grozījumi Nr.2 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 30.05.2014.-
01.06.2015.
Ieviests
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālei KPFI-15.2/237 Klimata pārmaiņu finanšu instrument (KPFI) 05.12.2013.-
30.06.2014.
Ieviests
Skolēnu individuālā mobilitāte   Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2013.-
2014.
Ieviests
Jauniešu centra attīstība Salas novadā 13-05-LL13-L41323-000023 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 30.04.2013.-
01.12.2014.
Ieviests
Krāsu virpulis Salas novadā 13-05-LL13-L413202-000002 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 30.04.2013.-
01.12.2014.
Ieviests
Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija 3DP/3.4.1.5.1/11/IPIA/VARAM/001 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 01.04.2013.-
30.09.2014.
Ieviests
Tērpu iegāde jauktajam korim "Sēlpils" 12-05-LL13-L413204-000001 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 14.05.2012.-
03.06.2013.
Ieviests
Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/016/39

Eiropas Sociālais fonds (ESF);

Sabiedrības Integrācijas fonds (SIF)

2012. Ieviests
ES Mūžizglītības Comenius skolu daudzpusējās sadarbības projekts "A Short Movie from the Point View of young Europeans" 2011-1-TR1-COM06-24080 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2011.-
2013.
Ieviests
Elitas Briškas pētnieciskais darbs "Kā izmērīt skolēnu matemātiskās spējas" 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2011. Ieviests
Speciālistu piesaiste Salas novada pašvaldībai 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 01.10.2010.-
31.05.2012.
Ieviests
Skaistākai un ērtākai dzīves videi Salas novadā 11-05-LL15-L413201-000002 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 01.06.2010.-
31.10.2011.
Ieviests
Saieta namu vienkāršotā rekonstrukcija Salas novadā 10-05-L32100-000035 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 11.01.2010.-
13.06.2012.
Ieviests
Izglītības iestāžu informatizācija Biržu pamatskolā un Biržu internātpamatskolā 2010/0024/3DP/3.2.2.1.2/09IPIA/VIAA/60 Eiropas Reģionālās attīstības fonds(ERAF) Līdz 30.11.2012. Ieviests

Ūdenssaimniecības attīstība Salas pagasta Salas ciemā

Starprezultāti 24.05.2012.

Starprezultāti 29.08.2011.

Starprezultāti 15.08.2011.

3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/122/084 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2011. Ieviests
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai Salas vidusskolā 2009/0090/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/111 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Līdz 31.12.2010. Ieviests
Energoefektivitātes paaugstināšana Salas novada pašvaldības administratīvajā ēkā VIDM/2009/KPFI-1/65

Klimata pārmaiņu finanšu instrument (KPFI)

Līdz 01.12.2010. Ieviests
Sēlpils kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija 10-05-L32100-00302 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 18.06.2010.-
03.11.2012.
Ieviests
Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Biržos un Salā 08-05-L32100-000099

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

07.04.2009.-
04.11.2010.
Ieviests
Salas vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem 2009/0117/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/013 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Līdz 31.10.2010. Ieviests