Kontakti

SIA “Vīgants” 
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, 
Salas novads, LV 5230
E-pasts
vigkom@inbox.lv 
Valdes locekle 
Rita Audriņa (29169675) 
Grāmatvede
Sarmīte Aizpurva (65237709) 
Juriste
Elīna Garjāne (26162933) 
Struktūrvienības vadītājs 
Aivārs Andris Beišāns (29453945) 
Namu pārvaldnieks 

Gatis Krastiņš-Luķis (28373502)

parvaldnieks.vigkom@inbox.lv

Uzskaitvede (atbildīgā par atkritumu saimniecību) Zane Straume (29169871)

SIA "Vīgants" PVN reģ. Nr.55403000931
Norēķinu konti:

 

A/S SEB
kods: UNLALV2X
konts: LV31UNLA0009000609004
AS Swedbank
kods: HABALV2X
konts: LV75HABA0551029693471