Pašvaldība

Salas novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, ko veido Salas un Sēlpils pagasti ar kopējo platību 317,12 km2. 2,8 procenti jeb 8,9 km2 no novada teritorijas atrodas uz salas pie Jēkabpils. Abi novada pagasti ir ļoti atšķirīgi, Sēlpils pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu un skaistām ainavām, savukārt, Salas pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība un sociālā infrastruktūra. Salas novads robežojas ar pieciem novadiem – Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes un Jaunjelgavas novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētu. 

Teritoriāli starp kaimiņu novadiem Salas novads ir pats mazākais un viens no mazākajiem Zemgales plānošanas reģionā. Kopumā ZPR apvieno 22 pašvaldības.Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā uz 2017. gada 1.javāri bija 3496 pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju.

Kopumā Salas novadā ir 8 ciemi: Biržu, Dolomīta , Gravānu , Indrānu, Ošānu, Putnukalnu, Salas un Sēlijas. Novada administratīvais centrs atrodas Salas pagasta Salas ciemā. Pēc Lursoft datiem, Salas novada ciemos ir 27 ielas, 172 mājas un reģistrētas 205 uzņēmumu juridiskās adreses.

Gar novada ziemeļu robežu tek Daugava, kas nosaka dabas apstākļus un ir ietekmējusi novada vēsturisko attīstību. Novadu šķērso trīs Valsts reģionālie autoceļi P76 (Aizkraukle – Jēkabpils), P75 (Viesīte – Jēkabpils), P72 (Birži – Ilūkste) kā arī tranzīta dzelzceļa līnija (Jelgava – Jēkabpils). Attālums no novada centra– Salas ciema līdz galvaspilsētai ir 125 km, bet līdz blakus esošajai Jēkabpils pilsētai – 8 km.

Salas novads atrodas Daugavas – sena un nozīmīga ūdensceļa tiešā tuvumā. Tas ievērojami veicināja teritorijas attīstību. Vēsturnieki Sēlpils pilskalnu uzskata par seno sēļu novada centru. Sēlpils nosaukums pirmo reizi minēts Indriķa hronikā 1208. gadā. Pirmais Pasaules karš Sēlpils un Salas pagastos radīja lielus postījumus un iznīcināja daudz saimniecību. Otrais Pasaules karš pagastiem nodarīja mazākus zaudējumus, bet pēckara gados notika iedzīvotāju represijas. Kolhozu „Sēlija” izveidoja 1947. gadā un tas bija viens no pirmajiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā. Salas ciems 1980. gadā ieguva labākā ciema nosaukumu Republikā labiekārtojuma un arhitektoniskā izveidojuma konkursā.

PĀRVALDĪBA

Pašvaldība ir noteiktā teritorijā dzīvojošo pilsoņu izveidota vietējā vara, kas darbojas šajā teritorijā. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, tiesības veidot pašvaldību ir arī pārējo ES dalībvalstu pilsoņiem, ja viņi dzīvo attiecīgajā teritorijā vai viņiem šajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

Salas novadu izveidoja 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Kopš šī brīža darbojas Salas novada pašvaldība, tās administratīvais centrs atrodas Salas pagasta Salas ciemā. Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Salas pagasts un Sēlpils pagasts.

Salas novada pašvaldības funkcijas ir noteiktas saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, bet Salas novada pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti „Salas novada pašvaldības nolikumā”.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas:

 • pieņem lēmumus;
 • nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
 • lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
 • izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domē darbojas 9 deputāti. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece ir Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Aleksandrs Čmiļs.

Salas novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi. Tās darbu organizē pašvaldības izpilddirektors.

Lai izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas

Novada pašvaldības galvenās funkcijas un uzdevumi ir:
 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • rūpēties par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi;
 • sekmēt uzņēmējdarbību;
 •  gādāt par sabiedrisko kārtību;
 • noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,
 • veikt citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus.

Gan domes deputāti, gan pašvaldības darbinieki savā darbā ievēro Salas novada pašvaldības Ētikas kodeksu.

 

 

 

Koda tests