Bērnu un jauniešu centrs

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA DARBA LAIKS:

P., O., T., C.: 08:00 - 12:00, apmeklētāju laiks 13:00 - 17:00

P.: 8:00 - 12:00, apmeklētāju laiks 12:30 - 16:00

Pusdienlaiki:

P., O., T., C.: 12:00 - 13:00

P.: 12:00 - 12:30

 

Darbs ar jaunatni

Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir šādi:

 1. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 2. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
 3. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 4. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Darbu ar jaunatni īsteno valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā jaunatnes organizācijas, jauniešu iniciatīvu grupas u.c. atbilstoši dažādām jaunatnes politikas jomām.

Jaunieši ir enerģiskākā, uzņēmīgākā, un zinātkārākā sabiedrības daļa, kas nereti savu enerģiju un potenciālu izmanto nelietderīgās vai pat veselībai un sabiedrībai bīstamās nodarbēs. Jaunieši ir arī trauslākā un visneaizsargātākā sabiedrības daļa, kas var tikt pakļauta dažādiem sociāli ekonomiskiem riskiem, piemēram, bezdarbs, grūtības izveidojot savu ģimeni u.tml. Tāpēc darba ar jaunatni mērķis ir radīt jauniešiem vidi veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināšanas un kompetences un veidojot jauniešu par aktīviem sabiedrības locekļiem. Darbs ar jaunatni ir ceļa rādītājs uz drošu un aizraujošu nākotni!


Līdzdalība

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

 1. iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
 2. darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
 3. izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
 4. piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
 5. iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
 6. iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.


Līdzdalības veidi

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

 • skolēnu vai studentu pašpārvalde
 • jauniešu dome
 • konsultatīvā padome/komisija
 • jauniešu forums
 • strukturētais dialogs
 • dalība vēlēšanās un referendumos
 • brīvprātīgo darbs
 • dalība politiķu sēdēs
 • dalība nevalstiskajās organizācijas (piemēram, jaunatnes organizācija)

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību):

 • neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, “kafija ar politiķiem”, „tēja ar ierēdņiem”, „saldējums ar deputātiem”)
 • foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā
 • viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus
 • publiskas akcijas un kampaņas.


Kāpēc ir vērts iesaistīties?

 • iespēja pavadīt brīvo laiku interesantā vidē;
 • jaunas prasmes, zināšanas un pieredze;
 • uzlabo Tavu pašvērtējumu un pašapziņu;
 • iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni;
 • iespēja būt saklausītam!

Salas novada Jauniešu domes nolikums

Salas novada Bērnu un jauniešu centra nolikums

Nolikums Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem Jaunais atnācis uz laukiem

Grozījumi nolikumā Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem Jaunais atnācis uz laukiem