Publisko pasākumu rīkošana

Pakalpojuma apraksts

Publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Publiska vieta — šā likuma izpratnē jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Tomēr vienlaikus paredzēti arī pasākumi, kuru rīkošanai atļaujas nav nepieciešamas.

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas pamatprincipus kopš 2005.gada 20.jūlija nosaka „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”. Tā mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi, un tas nosaka publiska pasākuma rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā.

Likums neattiecas uz:

  1. noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās un citās šo organizāciju īpašumā esošās teritorijās;
  2. sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
  3. bēru ceremonijām.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī tad, ja publisku pasākumu rīko telpās vai tiek rīkots publisks sporta pasākums sporta bāzēs.

Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība atļaujas šādu pasākumu rīkošanai neizsniedz pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot pasākumus, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

Saskaņā ar šo likumu izdoti arī divi Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka papildus pienākumus pasākumu organizatoriem:

Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu saskaņo Salas novada Domes Administratīvā komisija. Šī komisija risina arī jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un drošību Salas novadā, situācijas analizēšanu, pasākumu izstrādi pārkāpumu cēloņu atklāšanai un novēršanai, sabiedriskās kārtības un drošības procesu koordinēšanu un izpēti. Komisijas darbību reglamentē Salas novada Domes apstiprināts nolikums.

Pakalpojuma sniedzējs

Salas novada pašvaldības Administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā

Pieteikuma iesniegšana

Atļauju publisku pasākumu rīkošanai izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts pasākumu rīkot. Par publisku pasākumu rīkošanu visa Salas novada teritorijā atļaujas izsniedz Salas novada pašvaldība. Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma iesniedz pašvaldībai likuma prasībām atbilstošu iesniegumu.

Iesniegumā organizatoram nepieciešams sniegt pilnīgu informāciju par pasākumu, norādīti nosacījumi, kas jāizpilda, obligāti nepieciešamie saskaņojumi, kā arī saskaņojumi, kas nepieciešami, ņemot vērā pasākuma specifiku, pievienojamie dokumenti, informācija organizatoram.

Pakalpojuma maksa: bezmaksas.

VEIDLAPA