Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Salas novada pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, kas tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu un Salas novada pašvaldības nolikumu.

Pakalpojumu nodrošina

Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, pēc piekritības izskata un atbildes uz tiem sagatavo pašvaldības speciālisti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus brīvā formā var iesniegt:

  • personīgi, Salas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā
  • sūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230;
  • pa e-pastu: sala@pakalpojumucentri.lv.
  • zvanot pa tālruni 65237700

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Iesniegums (aizpildāms rakstiski)

Iesniegums (aizpildāms drukāti)