Iesnieguma "Mani dati pašvaldībā" pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Salas novada pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus un saņemt informāciju par personas datiem, kas uzkrāti pašvaldības lietošanā esošajās informācijas sistēmās. Iesniegumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, ko aizpilda brīvā formā, un iesniedz:

  • personīgi Salas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā
  • sūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230;
  • pa e-pastu sala@pakalpojumucentri.lv. Iesniegumam jābūt ar drošu elektronisko parakstu un derīgu laika zīmogu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi „Mani dati pašvaldībā” tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Atbilde tiek sniegta, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbilde, atkarībā no iesniedzēju vēlēšanās, tiek sniegta pa pastu, e-pastu, vai telefoniski.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.