Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Pakalpojuma īss apraksts

Salas novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā  ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas   paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk., nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā  īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada  15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Salas novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet  nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230. 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām  personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).

Juridiskām personām - papildus komersanta apliecība.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.