Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Pakalpojuma īss apraksts

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

 • Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi. Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
 • Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
 • (4) Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību.
 • par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona ir ražošanas uzņēmums un iepriekšējā taksācijas periodā tas ir veicis kapitāla investīcijas esošās ražotnes paplašināšanai (investīcijas ēku un būvju rekonstrukcijā, kā arī liela apjoma ražošanas iekārtu iegādē) vismaz 25 000,- EUR apmērā;
 • juridiskām personām par zemi, ēkām un būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona iepriekšējā taksācijas periodā nekustamajā īpašumā izveidojusi 5 - 10 jaunas darbavietas, 50 % apmērā - ja izveidojusi 10 - 20 jaunas darbavietas un 70 % apmērā, ja izveidojusi vairāk par 20 jaunām darbavietām un strādājošo darba samaksa šajās darbavietās nav zemāka par nozares vidējo darba algu;
 • par zemi, ēkām un būvēm, ja juridiska persona nekustamajā īpašumā ir veikusi kapitāla investīcijas jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, sākot ar otro gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojuma apmērs atkarībā no investīciju apjoma:
 1. 25 % - ja investīciju apjoms ir no 100 000 EUR - 200 000 EUR;
 2. 50 % - ja investīciju apjoms ir no 200 000 EUR - 400 000 EUR;
 3. 70 % - ja investīciju apjoms ir no 400 000 EUR -  700 000 EUR;
 4. 90 % - ja investīciju apjoms ir vairāk kā 700 000 EUR.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus   normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums
 • Dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.