Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka plānotajai zemes vienībai vai zemes vienības daļai (nomas vajadzībām noteiktai teritorijai).

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas nvads, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa)
  • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  • Cits dokuments (nomas līgums, zemes ierīcības projekts, izziņa par elektropieslēguma un piebraucamā ceļa neesamību.
  • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.