Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskajām personām, kuras vēlas iegādāties īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ir jāatbilst visiem šiem nosacījumiem:

 • ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā;
 • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 • tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā atrodas šo personu pastāvīgā dzīvesvieta, nepārsniedz 150 euro,
 • ir saņēmušas Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi;

Nosacījumi, kuriem jāatbilst juridiskajām personām:

 • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 • var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas (personas, kas ir atbilstošas zemes iegādes nosacījumiem);
 • tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā šīs personas ir reģistrētas, nepārsniedz 150 euro,
 • ir tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.

Viena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt īpašumā līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes.

Šie noteikumi netiek attiecināti uz:

 • lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus juridiskajām personām vai vairāk, ja zemes platības pārsniegums ir mazāks nekā pašvaldības noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība;
 • maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 • mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 • valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai;
 • lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1., 3., 4., 7. un 8. punktu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26. panta 1. un 2. punktu, ja atsavināmā nekustamā īpašuma dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
 • darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
 • lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • darījumiem ar zemi teritorijā, kurai pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktā funkcionālā zona ir apbūves teritorija;
 • darījumiem starp vienas konfesijas reliģiskajām organizācijām atbilstoši attiecīgās konfesijas reliģiskās savienības un draudzes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajai kārtībai.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Lauksaimniecības zemes pircējs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumā jāiekļauj šādu informāciju:

 • fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (nerezidents – personas identifikācijas kodu vai dzimšanas datumu un valstisko piederību), kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu korespondences adresi), tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;
 • zemes dzīļu izmantošanai – likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1panta otrās daļas 3.punktā noteikto apliecinājumu.
 • juridiska persona – patiesā labuma guvējus identificējošus datus.
 • Iesniegumam pievieno:
 • darījuma akta projektu;
 • nerezidenti (fiziskā persona, juridiskā persona) – dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tās ir reģistrētas;
 • biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.
 • Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei;
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.