Lēmums par pašvaldības bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvokļa atsavināšana par labu personām, kuras:

  • ir dzīvokļa īrnieki;
  • nav īres un/vai komunālo maksājumu vai citu parādu.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa);
  • Dzīvokļa īrnieku vienošanās;
  • Izziņa par parādu neesamību;
  • Dzīvojamās telpas īres līgums (kopija);
  • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.