Lēmums par pašvaldībai piederošas, piekritīgas zemes vienības (-u) atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām:

  • izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas (pirmtiesību) līgums;
  • uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves;
  • zemes vienība ir Salas novada pašvaldībai piederoša, piekritīga zeme.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, , 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums; 
  • Lauku apvidus zemes nomas pirmtiesību līgums (kopija);
  • Īpašuma tiesību dokuments uz ēkām, būvēm (kopija);
  • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.