Lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

 • starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas;
 • zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

Zemes ierīcības projektu zemes vienību apvienošanai izstrādā pēc ierosinātāja priekšlikuma.

Sadala tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

 • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;
 • valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;
 • pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;
 • valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;
 • aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;
 • Personas piekrišana, ja zemesgrāmatā ir reģistrēts aizliegums.
 • Rakstiska vienošanās starp kopīpašniekiem (ja Projektā iesaistīti divi vai vairāki nekustamā īpašuma kopīpašnieki).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.