Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņu par nodokļu nomaksu un nodokļu parādu neesamību sagatavošana.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Izziņas/informatīvas vēstules tiek izsniegtas uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata vai arī ierodoties personīgi Salas novada pašvaldībā. Saņemot izziņu/informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecas darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.