Ielu tirdzniecības un tās organizēšanas atļaujas

Pakalpojuma apraksts

Ielu tirdzniecība un tirdzniecības organizēšanas kārtība publiskās vietās, nodevas apmērs par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršana kārtība Salas novadā. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. Pakalpojums attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas realizēt preces vai savus ražojumus Salas novada pašvaldības noteiktajās publiskajās tirdzniecības vietās. 

Salas novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pašvaldības ielu tirdzniecības vietas:

 • uz laukuma pretī Susējas ielai 11, Salā, Salas pagastā;
 • uz laukuma pie Biržu ielas 11, Biržos, Salas pagastā;
 • pie Ošānu ielas 8 A, Ošānos, Salas pagastā;
 • uz laukuma pie administratīvās ēkas, Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā.

Ārpus minētajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura preču pārdošana, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu laikā, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem un uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru un jāsaņem pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai.

Pašvaldība saskaņo un izsniedz atļaujas:

 • ielu tirdzniecībai publiskās vietās;
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskos pasākumos publiskās vietās;
 • tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
 • tirdzniecības organizatoriem ielu tirdzniecības organizēšanai.

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībai:

 • iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
 • zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu. 

Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.     

Pakalpojuma sniedzējs

Salas novada pašvaldības Administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju pieņem pašvaldības  izpilddirektors. Izpilddirektora prombūtnes laikā lēmumu pieņem viņu aizstājošā persona.  

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas, kas tirgojas publiskās vietās Salas novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saskaņošanas kārtība

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu:

1. Tirdzniecības dalībnieks iesniedz:

 • iesniegumu (VEIDLAPA aizpildāma datorā / aizpildāma rakstiski), norādot tirdzniecības dalībnieku, faktisko adresi, kontaktinformāciju, tirdzniecības vietu, tirdzniecības datumu un laiku no/līdz, tirdzniecības preču grupas;
 • saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot publisko personu, vai fiziskas personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumus, ka tā neveic saimniecisko darbību;
 • dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju;
 • licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
 • zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
 • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 • saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās. 

2. Tirdzniecības organizators iesniedz:

 • iesniegumu (VEIDLAPA aizpildāma datorā / aizpildāma rakstiski), norādot tirdzniecības dalībnieku, faktisko adresi, kontaktinformāciju, tirdzniecības vietu, tirdzniecības datumu un laiku no/līdz, tirdzniecības preču grupas;
 • dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
 • licences (speciālas atļaujas) kopiju, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciāla atļauja);
 • zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecu darba dienu laikā. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, izpilddirektors nosaka papildu termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. 

Nodevas likme, maksāšanas kārtība, atvieglojumi

Nodevas likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tirgojot,

1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

 • izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības, svaigus zvejas produktus, biškopības produktus – 1,50 euro dienā vai 14 euro mēnesī;
 • grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus – 1 euro dienā;
 • Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – 7 euro dienā;
 • puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – 3 euro dienā;
 • augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – 4 euro dienā;
 • mājas apstākļos ražotus  pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – 3 euro dienā;

2. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – 3 euro dienā;

3. savvaļas ogas, sēnes, augļus, riekstus, ziedus – 1,50 euro dienā

4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – 3 euro dienā;

5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus – 3 euro dienā;

6. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) – 3 euro dienā.

Nodevas likme juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību,tirgojot:

 • pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kā arī no tā iegūtos pārtikas produktus, biškopības produktus – 1,50 euro dienā;
 • pašu ražoto pārtikas produkciju – 3 euro dienā;
 • rūpnieciski ražotas pārtikas preces – 6 euro dienā;
 • rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – 7 euro dienā;
 • pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – 3 euro dienā;
 • iepirktus ziedus – 4 euro dienā;
 • pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, spēles – 3 euro dienā;
 • Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – 7 euro dienā;
 • mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) –  3 euro dienā;
 • bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas – 3 euro dienā;
 • alu un citus alkoholiskos dzērienus – 28 euro dienā;
 • tabakas izstrādājumus – 28 euro dienā;
 • saldējumu no speciālām iekārtām – 3 euro dienā;
 • loterijas biļetes – 7 euro dienā;
 • sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – 7 euro dienā.

Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmēs.

No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas personas:

 • pensionāri, personas ar pirmās un otrās  grupas invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo noteiktu produkciju;
 • fiziskas personas, kuras tirgo mežos un pļavās vāktās veltes – ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājas;
 • personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.

Nodevu par tirdzniecību ieskaita pašvaldības norēķinu kontā vai samaksā Salas novada pašvaldības kasē pirms atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek atgriezta.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 
Normatīvie akti
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
 
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
 
 
 
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660