Transporta izdevumu kompensācijas saņemšana izglītojamajiem

Pakalpojuma īss apraksts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti braukšanas izdevumi izglītojamiem. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Salas vidusskolai un Biržu pamatskolai Salas novadā un atpakaļ, ja izmanto autobusu satiksmi reģionālajā vietējās nozīmes vai reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā: 

  • 1.-9. klases skolēniem – 100 % apmērā;
  • 10.-12. klases skolēniem – 100 % apmērā.

Ja vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamais nevar izmantot autobusu satiksmi, tiek atmaksāti transporta izdevumi 1.-9.klases skolēniem un 10.-12.klases skolēniem – saskaņā ar braukšanas izdevumu kompensācijas kārtību.

Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus tiem izglītojamiem, kuriem pašvaldība nevar nodrošināt iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību savā administratīvajā teritorijā:

  • krievvalodīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās Jēkabpils 2.vidusskolā;
  •  izglītojamiem, kuriem mācības citas pašvaldības mācību iestādē rekomendē ārsts psihiatrs,
  •  ja Salas novada skolās attiecīgajā klasē ir vietu trūkums, ko apliecina iesniegtie dokumenti (mācību iestādes rakstisks atteikums).

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada sociālais dienests, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona – skolēnu vecāki vai aizbildņi, uzrādot statusu apliecinošus dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums transporta biļešu izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamajiem ŠEIT

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

Līdz nākošā mēneša 12. datumam.

Kompensācijas saņemšanas termiņš

  • saņemot skaidrā naudā, - uzreiz Salas novada pašvaldības kasē, pēc iesnieguma iesniegšanas sociālajā dienestā;
  • saņemot bankas kontā, - līdz iesnieguma saņemšanas mēneša 25. datumam. Iesniedzot iesniegumu vēlāk par norādīto termiņu, kompensāciju varēs saņemt pēc mēneša.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Salas novada pašvaldības dome

Normatīvie akti

Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 371; 2017.07.01.)

Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem
(Salas novada pašvaldība; saistošie noteikumi Nr.11; 04.10.2012.)