Domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma īss apraksts

  • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
  • bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
  • bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
  • bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada bāriņtiesa, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 2. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments;
  • motivēts iesniegums;
  • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.