Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Īss apraksts:
Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
 
Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
 
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja: vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Nepieciešams iesniegums no vecākiem ar lūgumu bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi
 
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ). Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.
Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
 
Atgādinājums
Nepieciešams personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte
 
Brīdinājums
Elektroniski sagatavotiem dokumentiem nepieciešams drošs elektroniskais paraksts ar pievienotu laika zīmogu
 
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237700
 
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237704, 20267521

Fakss: 65231660

 
 
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700

Fakss: 65231660