Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai

Īss apraksts:
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
 
Pakalpojuma aņēmēji:
Fiziska persona
Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
 
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Bērnam vecumā no septiņiem gadiem:
  1. bērna fotogrāfija (3x4 cm);
  2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
Pilngadību sasniegušajam bērnam:
  1. bērna fotogrāfija (3x4 cm);
  2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta);
  3. izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka bērns mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.
Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1. oktobrim.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
 
Atgādinājums
Nepieciešama fotogrāfija (3x4 cm); iepriekš izsniegtā apliecība (ja bijusi izsniegta)
 
Brīdinājums
Pilngadīgam jaunietim nepieciešama arī izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka jaunietis mācās
 
Normatīvie akti
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
 
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237704, 20267521
Fakss: 65231660