Aizgādnība

Īss apraksts:
Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.
 
Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
 
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, bāriņtiesā iesniedz:
  1. iesniegumu ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  2. attiecīgu tiesas nolēmumu (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītu notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam u.c.;
  3. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.
 
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.

Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.

Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Atgādinājums
Nepieciešami personu apliecinoši dokumenti (pase vai ID karte)
 
Brīdinājums
Elektroniski sagatavotiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un pievienotam laika zīmogam
 
Normatīvie akti
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 1999.03.01.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 2007.01.01.)
Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 618; 2008.08.23.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
 
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230