Aizbildnība

Īss apraksts:
• Aizbildņa statusa iegūšana.
• Aizbildnības nodibināšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana, atlaišana, atcelšana.
 
Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
 
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni).
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
1) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
3) informāciju par ienākumiem;
4) psihologa atzinumu.  Iesniedzams dokuments.
 
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
1) motivāciju kļūt par aizbildni;
2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
3) nodarbinātību;
4) dzīves apstākļus;
5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
 
Atgādinājums
Nepieciešams personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte
 
Brīdinājums
Elektronisko dokumentu nosūtīšanai nepieciešams drošs elektroniskais paraksts ar pievienotu laika zīmogu
 
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 2007.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237700
 
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
 
 
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660