Adopcija

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

 • personas atzīšanu par adoptētāju;
 • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada bāriņtiesa, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • psihologa veikta ģimenes izpēte un motivācija
 • informācija par sodāmību
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā Atbilstoši MK 111, noteikumiem ADOPCIJAS KĀRTĪBA; ģimenes izpēte tiek veikta bāriņtiesā līdz 6 mēnešiem. Adopcija stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas tiesā.