Saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju Salas novadā deklarētām personām saņemt izziņu par esošo (deklarēto) dzīvesvietu.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums.
 • Pakalpojuma saņemšanas termiņš
 • Izziņas pieprasītāja norādītajā termiņā.
 • Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti.

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu vai uz vietas Salas novada pašvaldībā, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:

 • represētā persona;
 • aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini­mālo darba algu;
 • personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.