Deklarēt dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldība piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis).

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību un/vai personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam – dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.

Atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu aizpildīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā un izdrukā aizpildītu veidlapu, kas personai ir jāparaksta.

Pēc valsts nodevas apmaksas tiek veikta personas deklarācija.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju – 4,27 eiro.

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu vai uz vietas Salas novada pašvaldībā, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā:

  • politiski represētās personas;
  • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  • invalīdi;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.