Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā.

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

  • persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
  • personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem: pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.

Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.

Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums
  • īpašumtiesību apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks;
  • tiesas spriedums, ja anulācija veicama uz tiesas sprieduma pamata;
  • īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulācija tiek veikta pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.