Miršanas reģistrācija

Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
 
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs - fiziska persona vai juridiska persona (ārstniecības, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestāde, pansionāts vai ieslodzījuma vieta).
 
Termiņš:
6 dienas.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni - jāiesniedz oriģināls;
2) mirušās personas personu apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls
3) tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu - jāiesniedz oriģināls;
4) reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētas personas nāvi - jāiesniedz oriģināls;
5) iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju - jāiesniedz oriģināls;
6) pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
 
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
 
Brīdinājums
Civilstāvokļa akta reģistrāciju atsaka, ja:
1) Civilstāvokļa akta reģistrācija ir pretrunā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu vai citiem likumiem;
2) Dokumenti, kurus iesniedz vai uzrāda persona, neatbilst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā un citos likumos noteiktajām prasībām.
 
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
 
Pakalpojuma klasifikācija
 
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237702, 29352736

Fakss: 65231660