Laulības reģistrācija

Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
 
Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona
ES pilsonis, EEZ pilsonis un Šveices pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijā.
 
Termiņš:
1-6 mēneši.

 

Procesa apraksts:

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
 
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
1. Klātiene - Jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā;
2. E-pasts - Iesniegums par laulības noslēgšanu ar abu pieteicēju drošiem elektroniskajiem parakstiem un laika zīmogiem.  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu;
4. ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
5. ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā.
 
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi (LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā):
1. svinīga laulību reģistrācija nodaļas telpās - 14 euro +PVN = 16,94 euro;
2. svinīga laulību reģistrācija nodaļas telpās tikai liecinieku klātbūtnē - 7 euro +PVN = 8,47 euro;
3. svinīga laulību reģistrācija ārpus nodaļas telpām (tam piemērotās vietās) - 43 euro +PVN = 52,03 euro;
4. kāzu jubilejas atzīmēšana - 14 euro +PVN = 16,94 euro.

No maksas par laulību reģistrāciju ir atbrīvotas personas ar I un II grupas invaliditāti, un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
Maksa par laulības reģistrācijas ceremoniju un maksa par kāzu jubilejas atzīmēšanu veicama ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms pakalpojuma saņemšanas. Maksu var veikt skaidrā naudā, Salas novada pašvaldībā, saņemot kvīti vai ar pārskaitījumu Salas novada pašvaldības norēķinu kontā. Ja maksa veikta ar pārskaitījumu, pirms pakalpojuma saņemšanas jāuzrāda maksu apliecinošu dokumentu Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekam.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personu salaulāšanās noris ne ātrāk kā 1 (viena) mēneša laikā un ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulību iesniegums. Elektroniskais iesniegums ir iesniegts pēc tā pārbaudes un pieņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, par ko tiek paziņots iesniedzējiem.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
 
Normatīvie akti
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
 
Pakalpojuma klasifikācija
 
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

 

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237702, 29352736
Fakss: 65231660
 
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230