Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana

Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 

Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura persona, par kuru sastādīts kāds no civilstāvokļa akta reģistra veidiem.

 

Procesa apraksts:

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums (brīvā formā);
2. personu apliecinošs dokuments;
3. pilnvarotai personai - pilnvara;
4. valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
5. saņemot apliecību, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, jebkurā iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.

24.09.2013. MK noteikumi Nr 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" - 7,00 EUR
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5. daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
 
Atgādinājums
Pieprasot pakalpojumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, kā arī dzimšanas, laulības vai miršanas dokumentam (ja tādi attiecināmi).
 
Normatīvie akti
Dokumentu legalizācijas likums
(Saeima; likumi; 2007.04.18.)
Pasta likums
(Saeima; likumi; 2009.07.03.)
Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 186; 2012.04.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi
(Saeima; likumi; 264; 2019.07.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
 
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

 

 

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237702, 29352736
Fakss: 65231660