Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma īss apraksts

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ziņas par bērna vecākiem

 1. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 2. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

Reizē ar dzimšanas apliecības saņemšanu ir iespēja deklarēt bērnam dzīvesvietu.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada Dzimtsarakstu nodaļa, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā

Tālrunis 65237702, mob. tālrunis 29352736, e-pasta adrese: dzimtsaraksti@salas.lv, fakss 65231660.

Apmeklētājus pieņem Salas novada pašvaldības darba laikā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.

Paternitātes atzīšanai:

 • paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) – jāiesniedz oriģināls;
 • bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls;
 • spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāuzrāda oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena darba diena.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442

LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879