Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumu) sadalīšanai, zemesgabalu robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojuma noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ievērojot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu.

Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

Rokasgrāmata zemes ierīcības projekta izstrādē

Pakalpojuma īss aprasts:  Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi
Saņēmēji: Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās): 22
Termiņš: Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana:  Lai saņemtu pašvaldības nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, persona iesniedz: 
  1. iesniegumu, kas satur grafisku priekšlikumu zemes ierīcības projekta izstrādei, 
  2. pilnvarojuma gadījumā - notariāli apliecinātu īpašnieka pilnvaru.
2. solis / Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana Tiek izskatīts iesniegums un noteiktas pašvaldības prasības zemes ierīcības projekta izstrādei
3. solis / Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību izsniegšana Pakalpojuma pieprasītājam tiek izsniegti atbildīgās amatpersonas sagatavoti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei
4. solis / Zemes ierīcības projekta saskaņošana Pašvaldības atbildīgā amatpersona izskata sertificētas personas mērniecībā sagatavotā un iesniegtā zemes ierīcības projekta atbilstību izsniegtajiem nosacījumiem
5. solis / Lēmuma par iesniegtā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņemšana Ja iesniegtā zemes ierīcības projekta izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka tas atbilst visiem izsniegtajiem nosacījumiem, izskatīšanai domes sēdē tiek sagatavots un iesniegts atbilstošs lēmumprojekts par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
6. solis / Lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu izsniegšana Domes pieņemtais lēmums par iesniegtā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu vienkārša pasta sūtījuma veidā (vai uz e-pastu elektroniski parakstīta dokumenta veidā) vai arī to ir iespējams saņemt klātienē, ierodoties personīgi Salas novada pašvaldībā