Bērna aizgādības tiesības

Īss apraksts:
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam.
  • Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
 
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
  1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  2. iestādes iniciatīvas pamata;
  3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
  1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2. iestādes iniciatīvas pamata;
  3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
 
Atgādinājums
Nepieciešams personību apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
 
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237700
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237704, 20267521

Fakss: 65231660

 
 
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700

Fakss: 65231660