Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj, par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ)
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas  iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu.

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

 • viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna garīgo vai tikumisko attīstību.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada bāriņtiesa, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Lai atjaunotu pārtrauktās aizgādības tiesības

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Motivēts iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas