Adopcija

Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
 
Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
 
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.  Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.
 
Procesa apraksts:
 
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
1. Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:
• pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
• izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
• dzīves aprakstu;
• izziņu par adoptētāja veselības stāvokli , kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
2. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:
• izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
• dzīves aprakstu;
• izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
Adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris; otra vecāka dzīvesvietas nav zināma; otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.
3. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.
Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.
 
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas, Bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un veic ģimenes izpēti, to skaitā:
izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu;
noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli;
pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju;
nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.
Bāriņtiesa veic adoptētāja ģimenes izpēti, ja nepieciešams, lūdzot speciālistu konsultāciju. Izņēmuma gadījumā Bāriņtiesa ģimenes izpēti var veikt īsākā laikā, to īpaši motivējot lēmumā. Bāriņtiesas lēmums ir derīgs 12 mēnešus.
Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas Bāriņtiesa nekavējoties lemj par bērna aprūpes kārtību. Bērnu adoptētāja aprūpē var nodot uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Adoptētāja dzīvesvietas Bāriņtiesa regulāri veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, vai ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas vecāku un bērnu attiecības.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
 
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
 
Atgādinājums
Nepieciešams personu apliecinošs dokuments - pase vai IDkarte;  laulības apliecības kopija (uzrādot oriģ.), ja adoptētājs ir laulībā; dokuments, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta; izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; dzīves apraksts, izziņa par adoptētāja veselības stāvokli
 
Brīdinājums
Elektroniskos dokumentus saņem tikai ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu
 
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Adopcijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 111; 2003.03.22.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 1992.09.01.)
Salas novada bāriņtiesas nolikums
(Salas novada pašvaldība; nolikumi; 2018/12; 2018.09.27.)
Adopcijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 667; 2018.11.08.)
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
 
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237700
 
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
 
 
 
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660