Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas sniegšana un izrakstu izsniegšana

Īss apraksts:
1. Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana.
2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt.
3. Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.
 
Pakalpojuma saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
 
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
 
Termiņš:
Izziņu sagatavo mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
 

Procesa apraksts:

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu par Salas novada pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu vai arhīva informācijas izsniegšanu var iesniegt:
1) klātienē;
2) pa pastu;
3) elektroniski e-pastā;
4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pašvaldības atbildīgais darbinieks sagatavo pašvaldības dokumentu kopiju, pašvaldības arhīva informāciju, Salas novada domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu  izsniegšanai pieprasītajā veidā.
Saskaņā ar Salas novada domes 30.12.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Salas novada pašvaldības nodevām”, maksājama pašvaldības nodeva par Salas novada domes un tās iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:
1.Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstiem un lēmumiem - fiziskām personām  0,71 euro, juridiskām personām 2,85 euro;                                                                                                                                      
2. Domes sēžu protokolu izraksti un lēmumi, ja dokuments meklējams arhīvā 2,85 euro;
3. Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra (no arhīva) 1,42 euro;
4. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu 0,71 euro;
5. Izziņa par zemes piederību 0,71 euro;
6. Iziņa par būvniecību līdz 1993.gadam 0,71 euro;
7. Raksturojumi, rekomendācijas un citas izziņas fiziskām personām 0,71 euro;
8. Citas izziņas un rekomendācijas juridiskām personām 2,85 euro.
No nodevas par Salas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu, izziņu un apliecinātu kopiju saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, politiski represētie, I un II grupas invalīdi un personas, kuras atzītas par trūcīgām.
 
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc nodevas samaksas veikšanas un maksājuma fakta apliecināšanas, persona dokumentus var saņemt pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).

 

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
 
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Arhīvu likums
(Saeima; likumi; 2011.01.01.)
Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 748; 2012.11.09.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
 
Pakalpojuma klasifikācija
 
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
 
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Salas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
 
 
 
 
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660