Statistika

PAR PAŠVALDĪBU

 

Teritorijas vienības Teritorijas platība (km2, 2020) Iedzīvotāju skaits gada sākumā (2020)
Salas pagasts 195,17 2 795
Sēlpils pagasts 122,00 737
KOPĀ 317,17 3 532

 

DEMOGRĀFIJA

 

Iedzīvotāju blīvums (RAIM apr.): 11,14 iedz/km2

 

Gads 2018 2019 2020
Iedzīvotāju skaits gada sākumā (cilv., PMLP) 3 741 3 647 3 532
 
Iedzīvotāju skaits

 

 

Iedzīvotāju rādītāji uz 1000 iedzīvotājiem (RAIM apr.)

 

 

 

 

SABIEDRĪBA

 

Izglītības iestādes Izglītības iestāžu skaits  (IZM, 2020)
Pirmsskolas izglītības iestādes un grupas 2
Vispārizglītojošās iestādes 2
Interešu izglītības iestādes (filiāles) 1

 

Metrikas 2017 2018 2019
Bezdarba līmenis (%, NVA) 7,00 6,50 7,20

 

Gads 2017 2018 2019
Visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs (EUR, VSAA) 247,85 264,04 283,94
Visu pensiju saņēmēju skaits (cilv., VSAA) 918 904 903

 

 

Darba sektors

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (EUR, CSP)
2017 2018 2019
pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50 740 807 -
sabiedriskajā sektorā 706 766 -
pašvaldības struktūrās 648 695 -
privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 779 853 -

 

EKONOMIKA

 

Teritorijas attīstības īmeņa indekss (vienības, VRAA, 2019): -0,435

 

ES fondu (ERAF, ESF, KIF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem
(EUR, RAIM apr., iedz.sk.-CSP dati)

 

ES fondu (ELGF, ELFLA, EZF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem
(EUR, RAIM apr., iedz.sk.-CSP dati)