Mēs lepojamies

Ar Salas novada domes Atzinības rakstu ir apbalvoti

2009.gadā
1    Rita Buša    pensionāre
2    Modra Tolstika    PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotāja palīdze
3    Vita Šatohina    PII “Ābelīte” izglītības metodiķe
4    Inga Ozoliņa    Salas vidusskolas skolotāja
5    Aija Grišule    Biržu pamatskolas direktore
6    Maira Tauriņa    SIA “Dona” īpašniece
7    Valda Golubova    SIA “Dona” īpašniece
8    Inta Ratniece    SIA “Dona” konditore
9    Jānis Ozols    SIA “Sēļi” cūkkopējs
10    Vladimirs Dzenis    Sēlpils PKS autovadītājs
11    Anatolijs Dmitrijevs-Kaļiņins    z/s “Strēlnieki” mehanizators
12    Druvenieku ģimene    z/s “Druvenieki” īpašnieki
13    Paegļu ģimene    z/s “Boļāni” īpašnieki
14    Ligita Kadžule    Salas novada pašvaldības zemnieku konsultante
15    Valda Gudženova    Sieviešu vokālā ansambļa “Belkanto” dalībniece
16    Aivārs Andris Beišāns    SIA “Vīgants” struktūrvienības vadītājs
 

2010.gadā
17    Vēveru ģimene    z/s “Mežmaļi” īpašnieki
18    Vija Pelčere    ģimenes ārste
19    Olga Kuņankina    IK “O.K.I.” vadītāja
20    Jānis Krastiņš Luķis    SIA “Sēļi” strādnieks
21    Aiga Nagle    Biržu pamatskolas skolotāja
22    Rita Šķipare    Salas novada BUB aktīviste
23    Anatolijs Sergejenkovs    SIA “Vīgants” sanitārtehniķis
24    Viktors Zaicevs    SIA “Vīgants” sanitārtehniķis
25    Arta Grīnberga    Biržu internātpamatskolas šefpavāre
26    Ilga Nešpore    pirmsskolas izglītības skolotāja
27    Silvija Vilmeniete    SIA “Dona” galvenā grāmatvede
28    Vēsma Bruņeniece    SIA “Sēļi” galvenā grāmatvede
29    Gunta Kauranene    z/s “Dumpāni” īpašniece
30    Inese Sauska    Salas vidusskolas skolotāja
31    Juris Ratnieks    Biržu internātpamatskolas deju kolektīva vadītājs
32    Baiba Ezera    z/s “Kraujas” īpašniece
33    Tija Ciprusa    vecuma pensionāre
 

2011.gadā
34    Inga Pastare    PII “Ābelīte” vadītāja
35    Jānis Lazdiņš    Salas novada BUB ugunsdzēsējs;
36    Silvija Zabludovska    Salas novada pašvaldības galvenā grāmatvede;
37    Everits Volants    KS “Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība” autovadītājs
38    Gvido Jablonskis    SIA “Dona” maizes cepējs
39    Anda Ģiptere    SIA “Dona” uzņēmuma kasiere
40    Viktors Pavlovičs    SIA “Vīgants” sanitārtehniķis
41    Nikolajs Sevostjanovs    SIA “Vīgants” autogreidera vadītājs
42    Ludmila Krēgere    Biržu internātpamatskolas tehniskā darbiniece
43    Jadviga Spalviņa    piemājas saimniecības īpašniece
44    Sanita Rozenštama    veikala “Sēlis SK” vadītāja
45    Ieva Elksne    SIA “Sēļi” darbiniece
46    Voldemārs Čakstiņš    Pensionārs
47    Viktors Nekrašs    Pensionārs
48    Monika Upmale    SIA “Sēļi” darbiniece
49    Juris Balodītis    SIA “Sēļi” direktors
50    Irēna Sproģe    Salas novada domes priekšsēdētāja
 

2012.gadā
51    Lilita Elksne    “Benu aptieka” darbiniece Sēlijā
52    Aivars Savickis    Salas novada pašvaldības datortīklu administrators
53    Maiga Vuškāne    Biržu internātpamatskolas aukle
54    Jurijs Kondrašovs    SIA “Vīgants” metinātājs
55    Marina Dmitrijeva    PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotāja palīgs
56    Skaidrīte Orbidāne    Biržu internātpamatskolas pedagoģe
57    Jānis Meikstums    SIA “Vīgants” labiekārtošanas strādnieks
58    Inguna Vīksna    SIA “Sēļi” cūkkopēja
59    Vilnis Ormanis    KS “Toms” autobusa šoferis
60    Ranta Rinča    SIA “Sēļi” veterinārārste
61    Ivars Gross    PII “Ābelīte” remontstrādnieks
62    Kārlis Zemešs    SIA “Dona” valdes priekšsēdētājs
63    Mārtiņš Gailis    SIA “Kontekss” līdzīpašnieks
64    Andris Eglītis    SIA “Kontekss” līdzīpašnieks
65    Imants Kaktiņš    Amatierteātra “Ore” dalībnieks
66    Varis Plociņš    Deju kolektīva “Sēļu zeme” un amatierteātra “Ore” dalībnieks
67    Lilija Gruzniņa    Deju kopas “Omes un Voldemārs” un jauktā kora “Sēlpils” dalībniece
68    Dagnija Zobena    Biedrības “ESPARSETE” dalībniece
69    Atis Aizpurvs    z/s “Aizporāni” īpašnieks
 

2013.gadā
70    Sarma Sproģe    PII “Ābelīte” darbiniece
71    Ritma Rudačenko    SIA “Sēļi” darbiniece
72    Vija Orbidāne    A/S “Jēkabpils labība” cūku kompleksa “Miķelāni” vadītāja
73    Aigars Betkers    SIA “Dona” realizācijas daļas darbinieks
74    Vēsma Poriete    Salas vidusskolas saimniecības daļas vadītāja
75    Sandra Utmane    SIA “Dona” maizes cepēja
76    Marija Konstantinova    pensionēta Salas vidusskolas skolotāja
77    Vaira Bokiša    Biržu internātpamatskolas tehniskā darbiniece
78    Ligita Lāčplēse    Biržu pamatskolas skolotāja
79    Natālija Stanka    Biržu pamatskolas virtuves vadītāja
80    Egīls Rušiņš    z/s “Bitāni” īpašnieks
81    Janīna un Jānis Kokini    z/s “Bērznieki” īpašnieki
82    Dālija Valaine    Sēlpils Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības biedre
83    Agnese Levinska    sieviešu vokālā ansambļa “Lira” vadītāja
84    Anita Zvirgzda    Salas vidusskolas skolotāja
85    Andris Bārzdiņš    z/s “Strēlnieki” īpašnieks
86    Alma Kurnosenko    Pensionāre
87    Gunta Davidovska    Salas kultūras nama koncertmeistare
 

2014.gadā
88    Irēna Driviniece    Salas vidusskolas skolotāja
89    Dace Betkere    SIA “Dona” veikala pārdevēja
90    Inga Gritāne    SIA “Dona” noliktavas pārzine
91    Agnese Grudinska    Salas novada jauktā kora “Sēlpils” mākslinieciskā vadītāja, diriģente
92    Andris Rozenštams    vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļu zeme” dalībnieks
93    Anita Bārzdiņa    Sēlpils pagasta pārvaldes vadītāja
94    Andrejs Kokins    A/S “Jēkabpils labība” cūku kompleksa “Miķelāni” mehanizators
95    Sandra Volfa    PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotāja
96    Kristīne Upmale    PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotāja
97    Voldemārs Markss    SIA “Ceplīši” īpašnieks
98    Rasma Vilcāne    PA “Bāreņu nams “Līkumi” audzinātāja
99    Helēna Detkova    Biržu internātpamatskolas galvenā grāmatvede
100    Ārija Strausa    Biržu internātpamatskolas skolotāja
101    Vija Šmuidriņa    Līnijdeju kolektīva dalībniece
102    Veneranda Dzērve    Biržu Tautas nama tehniskā darbiniece
103    Valentīna Šaraka    Salas novada pašvaldības sociālās palīdzības organizatore
 

2015.gadā
104    Antons Sproģis    Salas novada BUB valdes priekšsēdētājs
105    Vija Auzāne    SIA “Dona” konditore
106    Andris Jegermanis    PA “Bāreņu nams “Līkumi” direktora vietnieks
107    Ilze un Māris Blūmi    vidējās paaudzes deju kolektīva “Letkiss” dalībnieki
108    Solvita Birkule    vidējās paaudzes deju kolektīva “Letkiss” dalībniece
109    Ilga Lencberga    PA “Bāreņu nams “Līkumi”” feldšere
110    Valentīna Stolere    SIA “Vīgants” darbiniece
111    Ināra Rūrāne    Sēlpils pagasta kooperatīvās sabiedrības “Taborkalns” valdes priekšsēdētāja un z/s “Vīnkalni” īpašniece
112    Līvija Krēgere    Biržu internātpamatskolas skolotāja
113    Vita Baltmane    Biržu internātpamatskolas personāla speciāliste, uzskaitvede
114    Romualds Spalviņš    Salas novada jauktā kora “Sēlpils” dalībnieks
115    Evita Čakstiņa    Sieviešu vokālā ansambļa “Lira” un amatierteātra “Ore” dalībniece
116    Silvija Vasiļevksa    Salas vidusskolas tehniskā darbiniece
117    Vitālijs Lavrinovičs    Salas vidusskolas skolotājs
118    Ligita Ābolniece    Literāte
119    Aivars Baumeisters    SIA “Goba A” īpašnieks
120    Ēvalds Stalidzāns    Salas novada veterinārārsts
121    Ivars Puida    Salas novada novusa komandas kapteinis, dibinātājs
122    Juris Rinčs    SIA “Sēļi” vadītājs”
123    Aina Krastiņa Luķe    V.Pelčeres ģimenes ārsta prakses feldšere-ārsta palīdze
 

2016.gadā
124    Vēsma Pūdāne    Bernadetas Belovas Ģimenes ārsta prakses māsa
125    Veneranda Cigle    SIA “Rītausma” ķīmiķe
126    Anna Pugače    SIA “Rītausma” agronome
127    Sandra Ciprusa    VPDK “Sēļu zeme” dalībniece
128    Silvija Lazdiņa    Salas bibliotēkas vadītāja, jauktā kora “Sēlpils” dalībniece
129    Mārtiņš Bagātais    Saimnieciskās darbības veicējs
130    Skaidrīte Pļaviņa,     “Benu aptieka” Sēlijas filiāles vadītāja
131    Valda Kravale    Sociālā darbiniece
132    Velta Suhodinceva    Pensionāre, bijusī Salas vidusskolas tehniskā darbiniece
133    Dace Tropa    Salas vidusskolas vizuālās mākslas un kultoroloģijas skolotāja
134    Valentīna Gorodņičaja    Ivetas Līces Ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze
135    Evita Štāka    Amatierkolektīvu dalībniece
136    Kaspars Kalvāns    z/s “Mednieki” īpašnieks
137    Dace un Lauris Mūrnieki    VPDK “Letkiss”
138    Jānis Šķipars    SIA “Dona” elektriķis
139    Imants Ņikitins    SIA “Sēlijas mežs” valdes loceklis
 

2017. gadā
140    Sarmīte Aizpurva    SIA “Vīgants” grāmatvede
141    Natālija Jeršova    SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu veicēja
142    Iveta Lapkovska    ĢAC “Saulstari” aprūpētāja
143    Viktors Raģelis    Bijušais Biržu pamatskolas direktors
144    Andris Pazuha    Kurinātājs
145    Zoja Petrova    PII “Ābelīte” apkopēja
146    Inese Elksne    Jauktā kora  “Sēlpils” un VPDK “Sēļu zeme” dalībniece
147    Dace Januškeviča    VPDK “Sēļu zeme” dalībniece
148    Pēteris Krastiņš    Salas vidusskolas skolotājs
149    Viktors Zenovičs    SIA “Dona” produkcijas pārvadātājs
150    Inga Vībāne    VPDK “Letkiss” vadītāja
 

2018. gadā
GADA NOVADNIEKS
151    Sergejs Kuņankins    
152    Anita Gerasimova    Sēlpils kultūras nama direktore

ATZINĪBAS RAKSTS
153    Ivars Ārmanis    SIA Jēkabpils Kamene īpašnieks
154    Inga Galdiņa    Biržu pamatskolas skolotāja un lietvede
155    Ginta Jaudzema    Kurinātājs Salas kultūras nama apkopēja
156    Inta Kļaviņa    SIA Vīgants labiekārtošanas darbu strādniece
157    Gunārs Krauklis    ĢAC Saulstari kurinātājs un labiekārtošanas darbu strādnieks
158    Jānis Kravalis    Sēlpils pagasta pārvaldes automobiļa vadītājs
159    Sarmīte Martinova    Sēlpils kultūras nama amatierkolektīvu dalībniece
160    Dmitrijs Negrucs    Bijušās KS Toms autobusa vadītājs
161    Vilnis Ormanis    Bijušās KS Toms autobusa vadītājs
162    Mihails Rakovs    Bijušās KS Toms autobusa vadītājs
163    Ziedinis Strods    Biržu Tautas nama kurinātājs
164    Aivars Ščadro    SIA  Sala serviss īpašnieks
165    Anna Ušakeviča    PII Ābelīte pirmsskolas skolotāja palīdze
166    Gunārs Vašķis    SIA Vīgants traktorists

PATEICĪBA
167    Lienīte Geižāne    Biržu TN amatierkolektīvu vadītāja