Kultūra

VISI KULTŪRAS UN IZGLĪTOJOŠIE PASĀKUMI SALAS NOVADĀ SKATĀMI PASĀKUMU KALENDĀRĀ (novada mājaslapas sākumlapā), UZKLIKŠĶINOT UZ IZVĒLĒTĀ DATUMA KALENDĀRĀ (datumi, kuros notiek aktivitātes, izcelti tumšākā - biezākā tonī).

2019. gadā Salas novada pašvaldībā darbojās 7 kultūras iestādes – 2 kultūras nami, 1 Tautas nams un 4 bibliotēkas. Pēc Izglītības un kultūras statistikas pārvaldes datiem, Salas un Sēlpils kultūras namos, kā arī Biržu Tautas namā kopumā darbojās 29 pašdarbības kolektīvi. Kultūras iestāžu telpu un infrastruktūras apkopojums skatāmas tabulā. 

Kultūras iestāde Kopējā platība Telpu platība Tehniskais nodrošinājums
Biržu Tautas nams 846 m2 Lielā zāle 250 vietām – 198 m2; Mazā zāle 30 vietām – 62 m2; Skatuve – 65 m2; Grimētava; 2 Nodarbību telpas  Stacionāra gaismas aparatūra, mobila skaņas aparatūra; IT pieslēgums un bezmaksas WI-FI 
Salas kultūras nams 947 m2 Lielā zāle 300 vietām – 313 m2; Skatuve – 176 m2; Pirmā stāva zāle (disko zāle) 50 vietām – 63 m2; Otrā stāva zāle 50 vietām (semināriem, izstādēm); Trešā stāva zāle 60 vietām (semināriem, mēģinājumiem); 4 grimētavas, 4 nodarbību telpas Stacionāra gaismas aparatūra, mobila skaņas aparatūra; IT pieslēgums un bezmaksas WI-FI 
Sēlpils kultūras nams - Lielā zāle 200 vietām – 206 m2; Skatuve – 98 m2; Mazā zāle 50 vietām – 122 m2; Kamerzāle 30 vietām – 45 m2; Grimētava; 3 nodarbību telpas Stacionāra gaismas aparatūra, mobila skaņas aparatūra; IT pieslēgums un bezmaksas WI-F
Biržu bibliotēka 65 m2 20 lietotāju vietas 5 datori, t.sk., 1 darbiniekam, 4 lietotājiem; bezvadu WI-FI; integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE, 1 printeris, 1 multifunkcionālā iekārt
Salas bibliotēka 127 m2 15 lietotāju vietas 7 datori, t.sk., 2 darbiniekam, 5 lietotājiem; bezvadu WI-FI; integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE, 1 printeris, 2 multifunkcionālās iekārta
Sēlpils 1. bibliotēka 94 m2 15 lietotāju vietas 4 datori, t.sk., 1 darbiniekam, 3 lietotājiem; bezvadu WI-FI; integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE; 2 multifunkcionālās iekārtas
Sēlpils 2. bibliotēka 77 m2 13 lietotāju vietas 4 datori, t.sk., 1 darbiniekam, 3 lietotājiem; bezvadu WI-FI; 2 multifunkcionālās iekārtas

Salas novada pašvaldības izdevumi 2018. gadā sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” kopumā tika paredzēti 477 807 euro jeb 10% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā izdevumu kopsummu veido Salas un Sēlpils kultūras namu, Biržu Tautas nama un brīvdabas atpūtas kompleksa „Zvejnieklīcis” uzturēšanas izdevumi; finansiāls atbalsts biedrības „SKN Sports” rallijtrasē „Baroni” organizētām sacensībām; Salas novada bibliotēku uzturēšana un fonda papildināšana; Salas novada Bērnu un jauniešu centra un projektu „Spīk!”, pašvaldības līdzfinansējums un finansēšana ELFLA projektos un Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Travel Smart - visit Lithuania and Latvia/Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu un Latviju”. 

2018. gads novada dzīvē bija nozīmīgs ar novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. Vislatvijas svētkos piedalījās 3 amatierkolektīvi no Salas novada: Sēlpils kultūras nama jauktais koris “Sēlpils” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļu zeme”, kā arī Salas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Letkiss”. Pirms piedalīties svētkos, minētie kolektīvi piedalījās skatēs, izturot sīvu konkurenci. I pakāpes diplomus bija saņēmuši jauktais koris “Sēlpils” un VPDK “Sēļu zeme”, bet Augstākās pakāpes diplomu saņēma VPDK “Letkiss”. 

2018. gads kultūras norisēs pagāja Latvijas simtgades svinību zīmē. Pārskata laikā iznākusi Starpnozaru mākslas grupas “Serde” veidotā Tradīciju burtnīca “Zaļumballes”. Tas bija divdesmitais Tradīciju burtnīcu sērijas izdevums. Gatavojot materiālu, “Serdes” dalībnieki apceļoja novadus, tikās ar bijušajiem zaļumbaļļu rīkotājiem un mūzikas spēlētājiem, pierakstot viņu atmiņas. Viena no šādām lauku ekspedīcijām nonāca līdz Sēlpils pagastam, kur savās atmiņās dalījās bijusī Sēlpils kultūras nama vadītāja. Pārskata gada augustā Salas novads piedalījās vienā no lielākajām kultūras akcijām Latvijā, piedaloties Latvijas simtgades zaļumballes rīkošanā Sēlpils pagasta brīvdabas atpūtas kompleksā “Zvejnieklīcis”. Šis gads bija nozīmīgs arī ar Sēlpils pagasta 810. gadadienas svinībām Salas novadā, kopš pirmo reizi pagasts minēts rakstītajos avotos. Pasākums iesākās ar Dievkalpojumu pie Sēlpils ev.-lut. baznīcas un turpinājās brīvdabas atpūtas kompleksā “Zvejnieklīcis” ar klasiskās mūzikas koncertu.

Jāatzīmē, ka 2018./2019. gada amatierkolektīvu sezona īpaši izcēlās ar vairākām kolektīvu darba jubilejām. 2018. gada pavasarī 15 gadu jubileju, ar krāšņu deju kolektīvu koncertu “Izdejosim Saules ceļu”, atzīmēja Salas kultūras nama VPDK “Letkiss”. 2019. gadā gaidāmas 3 amatierkolektīvu jubilejas Sēlpils kultūras namā. 100 gadu kora mākslas uzturēšanu svinēs jauktais koris “Sēlpils”, 30 gadu darba jubileju atzīmēs VPDK “Sēļu zeme” un 15 gadu jubileju, ar plašu deju kolektīvu saietu Daugavas krastos, plāno rīkot deju kopa “Omes un kungs”. Par godu Lietuvas valsts simtgadei, Salas novada pašvaldības pārstāvji, kopā ar Salas un Sēlpils kultūras namu amatierkolektīviem piedalījās svētku pasākumā pie sadraudzības partneriem Kriaunas pašvaldībā, Rokišķu rajonā, Lietuvā. Lietuvas kolēģi, savukārt, bija atbildes vizītē Salas novadā, kad tas svinēja Latvijas simtgadi 18. novembra svētkos.

Salas novadā darbojas 4 bibliotēkas: Salas bibliotēka, Biržu bibliotēka, Sēlpils 1. bibliotēka un Sēlpils 2. bibliotēka. Arī bibliotekārajā jomā Salas novada pašvaldībai 2018. gads bijis nozīmīgs, jo visas četras novada publiskās bibliotēkas saņēmušas kārtējās akreditācijas apliecības. Bibliotēkas ir akreditētas laikā no 2018. gada 8. novembra līdz 2023. gada 8. novembrim. Gatavojoties akreditācijai, visas novada bibliotēkas Salas novada domē apstiprināja

  • nolikumus;
  • attīstības plānus 2018.-2022. gadam;
  • krājuma attīstības koncepcijas 2018.-2022. gadam,
  • kā arī bibliotēku lietošanas noteikumus.

2018. gadā, kopumā, novada bibliotēkās ienāca 2 198 jaunieguvumi; izslēgti tika 5 250 dokumenti, veidojot kopējo krājumu bibliotēkās 25 468 dokumentu vienības. Kopumā, bibliotēkās pārskata gadā ir bijis 1 005 aktīvo lietotāju (2017.gadā – 1029), no tiem 353 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (2017. gadā – 364). Kopumā, bibliotēkas apkalpoja 10 415 apmeklējumus (2017. gadā - 12 104), no tiem 2 677 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (2017. gadā - 3 555 ) apmeklējumi. Kā norāda pēdējo divu gadu statistikas dati, bibliotēkās būtiski samazinājies lietotāju skaits, tādēļ arī attiecīgs samazinājums veidojās apmeklējumu statistikā. Augšminētajos apmeklējumos bija veikti 21 384 izsniegumi (2017. gadā - 21 198), no tiem, 1 870 izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem (2017. gadā - 2 102), tas ir, 8,74 procentpunkti no kopējā izsniegumu skaita. Izsnieguma iedalījumu pa dokumentu veidiem: 9 395 grāmatas, 11 970 seriālizdevumi un 19 cita veida dokumenti. Starpbibliotēku abonements kopumā veidoja 465 vienības (2017. gadā – 623), no tām bija 396 no citām Latvijas bibliotēkām (2017. gadā – 508) un 69 uz citām Latvijas bibliotēkām (2017. gadā – 115).  

Plašāka informācija par kultūras iestādēm:

Biržu Tautas nams

Salas kultūras nams

Sēlpils kultūras nams

Biržu bibliotēka

Salas bibliotēka

Sēlpils 1. bibliotēka

Sēlpils 2. bibliotēka

Dokumentu pielikumi

SALAS_KN_nolikums.doc 55 Kb [02/12/2018]