Kultūra

VISI KULTŪRAS UN IZGLĪTOJOŠIE PASĀKUMI SALAS NOVADĀ SKATĀMI PASĀKUMU KALENDĀRĀ (novada mājaslapas sākumlapā), UZKLIKŠĶINOT UZ IZVĒLĒTĀ DATUMA KALENDĀRĀ (datumi, kuros notiek aktivitātes, izcelti tumšākā - biezākā tonī).

Salas novada pašvaldībā darbojas 7 kultūras iestādes – 2 kultūras nami, 1 Tautas nams un 4 bibliotēkas.

Salas un Sēlpils kultūras namos, kā arī Biržu Tautas namā kopumā darbojas 23 pašdarbības kolektīvi.

Kultūras namos un Tautas namā kopumā ir bijusi 131 norise, tai skaitā 31 maksas norise un 100 bezmaksas norises. Visas norises kopumā apmeklēja 21 831 apmeklētāji, tai skaitā maksas norises apmeklēja 7 620 apmeklētāji, bet 14 211 interesents apmeklēja bezmaksas norises.

Pēc norišu satura skatoties, visvairāk 2017. gadā ir bijuši izklaides sarīkojumi, kopumā 25. Nākamie pēc skaita ir 22 koncerti; 20 amatierkoncerti; 19 izrādes, tai skaitā, 16 amatierteātra izrādes; 15 valsts svētku pasākumi; 12 kinoizrādes, 9 informatīvi izglītojošas norises; 7 amtierizstādes; 4 informatīvas sanāksmes; 2 lekcijas, 2 konkursi un skates, pa vienai literārais pasākums, novada svētki un reliģiskas konfesijas norise. Kopumā visu trīs kultūras iestāžu amatierkolektīvi pārskata gadā ir devušies 26 izbraukumos (21 koncerts un 5 izrādes).

Salas novadā darbojas 4 bibliotēkas: Salas bibliotēka, Biržu bibliotēka, Sēlpils 1. bibliotēka un Sēlpils 2. bibliotēka. 

Kopumā visās četrās bibliotēkās ir 63 lietotāju vietas ar 18 datoriem. Visās bibliotēkās ir WIFI IT pieslēgums, kopumā 8 datu bāzes. Salas bibliotēka izmanto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Bibliotēkās kopumā pārskata gadā bija 4 printeri, 1 skeneris, 1 kopējamā iekārta un 7 multifunkcionālās iekārtas.

2017. gadā kopumā novada bibliotēkās bija 2 445 jaunieguvumi; izslēgti tika 2 393 dokumenti, veidojot kopējo krājumu bibliotēkās 30 049 dokumentu vienības.

Bibliotēkas pārskata gadā kopumā bija novadījušas 21 pasākumu un veidojušas 95 izstādes (vislielāko skaitu veido literārās izstādes).

Kopumā bibliotēkās 2017. gadā ir bijis 1 029 aktīvo lietotāju, no tiem bija 364 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Kopumā bibliotēkas apkalpoja 12 104 apmeklējumus, no tie bija 3 555 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem apmeklējumi. Kopumā ir uzskaitīti arī 200 virtuālie apmeklējumi.

Augšminētajos apmeklējumos bija veikti 21 198 izsniegumi, no tiem 2 102 izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem, tas ir, 9,92 procenti no kopējā izsniegumu skaita. 1.22. attēlā var skatīt izsnieguma iedalījumu pa dokumentu veidiem.

Starpbibliotēku abonements kopumā veidoja 623 vienības, no tām bija 508 no citām Latvijas bibliotēkām un 115 uz citām Latvijas bibliotēkām.

Plašāka informācija par kultūras iestādēm:

Biržu Tautas nams

Salas kultūras nams

Sēlpils kultūras nams

Biržu bibliotēka

Salas bibliotēka

Sēlpils 1. bibliotēka

Sēlpils 2. bibliotēka

Dokumentu pielikumi

SALAS_KN_nolikums.doc 55 Kb [02/12/2018]