Izsoles

Publicēts 02.10.2020.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā
Salas novada administratīvajā teritorijā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, pašvaldības organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās tā veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos. 2010. gada 30. marta vienošanās starp Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību paredz Salas novadam 19 murdu limitu Daugavā un 4 murdu limitu Pļaviņu ūdenskrātuvē.

Atbilstoši 2020. gada 29. oktobra Salas novada domes lēmumam Nr. 278 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē” (protokols Nr.16, 11. punkts), iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2021. gadam var iesniegt līdz 2020. gada 30.novembrim. Iesniedzot iesniegumu, persona apliecina, ka: 

 1. nav administratīvi sodīta par zvejas noteikumu pārkāpumiem vai iestājies termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu;
 2. zvejas uzskaites žurnāls par 2020. gadu ir iesniegts Valsts vides dienesta struktūrvienībā Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ja personai bija noslēgts līgums par zvejas tiesību nomu 2020. gadam.

Ja iesniegumu skaits pārsniegs Salas novada pašvaldībai iedalīto rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iespējas Pļaviņu ūdenskrātuvē vai Daugavā, 2020. gada 10. decembrī plkst.10.00. tiks rīkota rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsole.

Ar lēmumu un rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā Salas novada administratīvajā teritorijā, slēgtās izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.salasnovads.lv/ sadaļā izsoles vai klātienē Salas novada pašvaldībā 104.kabinetā, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

 IZSOLES NOTEIKUMI


Publicēts 07.09.2020.

Salas novada pašvaldība pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Vecindrāni

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Vecindrāni ar kadastra numuru 56900040084, kas atrodas “Vecindrāni”, Sēlpils pag., Salas nov., kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5690 004 0084 3,81 ha platībā, tai skaitā, 0,94 ha meža zeme ar mežaudzi, uz zemes gabala atrodas 2 (divas) būves: skola (kadastra apzīmējums 5690 004 0084 001) un šķūnis (kadastra apzīmējums 5690 004 0084 002). Salas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Zemgales rajona tiesas Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000500049.

Izsoli organizē Salas novada pašvaldība un to rīko Salas novada domes izveidota Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā Izsoles https://www.salasnovads.lv/lv/izsoles/ vai Salas novada pašvaldībā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.00-17.00, piektdienās no plkst. 08.00-16.00.

Papildus ziņas par nekustamo īpašumu sniedz pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane, 65237706, 29262465, ingrida.gadmane@salas.lv, nekustamā īpašuma iekštelpas var apskatīt, iepriekš laikus piesakoties pie Sēlpils pagasta pārvaldes vadītājas Anitas Bārzdiņas, 27839705, pašvaldības darba laikā (pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 08.00 – 12.00, no plkst.13.00 – 17.00, piektdienā no plkst. 08.00 – 12.00, no plkst.12.30 – 16.00). Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv https://www.kadastrs.lv/# var apskatīt nekustamā īpašuma telpiskos datus.

Izsolei var pieteikties, pieteikumu Salas novada pašvaldībai iesniedzot personīgi Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā vai elektroniski uz e-pasta adresi salaspag@salas.lv līdz 2020. gada 20. oktobrim. Izsole notiks 2020. gada 22. oktobrī plkst. 11.00 pašvaldības sapulču zālē (222. kabinetā) pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena, kas ir izsoles sākotnējā cena, ir 33400,00 EUR, izsoles solis - 200,00 EUR. Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2020. gada 20. oktobrim (ieskaitot) piesakās uz izsoli un līdz 2020. gada 19. oktobrim (ieskaitot) iesniedz nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 3340,00 EUR, iemaksājot pašvaldībai, izmantojot šādus rekvizītus:

Salas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90000045372,
Banka “Swedbank” AS,
Kods: HABALV22,
Konta Nr. LV40HABA0551027661272,
Maksājums mērķis: nodrošinājums izsolei Vecindrāni, Sēlpils pag.

Salas novada pašvaldībai nav ziņu par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minēto personu atsavināšanas ierosinājumi nav saņemti. Pieteikumu Salas novada pašvaldībai personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas var iesniegt līdz 2020. gada 20. oktobrim.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles nosolītājam, atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsoles nosolītājs saņem rēķinu norēķinam par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu. Izsoles cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21%.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi nav paredzēti. Saskaņā ar Salas novada teritorijas plānojuma grafisko daļu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 004 0084 atrodas teritorijā, kas apzīmēta kā “publiskās apbūves teritorija.”

Pielikumā:

 1. Nekustamā īpašuma Vecindrāni, Sēlpils pag., Salas nov. izsoles noteikumi
 2. Salas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmums Nr. 240 (protokols Nr.13, 24. punkts)

 


Publicēts 07.09.2020.

Salas novada pašvaldība pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Raiņa klubs

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Raiņa klubs ar kadastra numuru 56900020042, kas atrodas “Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov., kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56900020042 – 1,98 ha platībā un nedzīvojamas ēkas – muzeja ar kadastra apzīmējumu 56900020042001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 56900020042002. Salas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Zemgales rajona tiesas Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000182644. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56900020042 atrodas būve ar nenoskaidrotu piederību, kura nav reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Izsoli organizē Salas novada pašvaldība un to rīko Salas novada domes izveidota Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā Izsoles https://www.salasnovads.lv/lv/izsoles/ vai Salas novada pašvaldībā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.00-17.00, piektdienās no plkst. 08.00-16.00.

Papildus ziņas par nekustamo īpašumu sniedz pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane, T. 65237706, 29262465, ingrida.gadmane@salas.lv, nekustamā īpašuma iekštelpas var apskatīt, iepriekš laikus piesakoties pie Sēlpils pagasta pārvaldes vadītājas Anitas Bārzdiņas, 27839705, pašvaldības darba laikā (pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 08.00 – 12.00, no plkst.13.00 – 17.00, piektdienā no plkst. 08.00 – 12.00, no plkst.12.30 – 16.00). Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv https://www.kadastrs.lv/# var apskatīt nekustamā īpašuma telpiskos datus.

Izsolei var pieteikties, pieteikumu Salas novada pašvaldībai iesniedzot personīgi Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā vai elektroniski uz e-pasta adresi salaspag@salas.lv līdz 2020.gada 20.oktobrim. Izsole notiks 2020. gada 22. oktobrī plkst.10.00 pašvaldības sapulču zālē (222. kabinetā) pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena, kas ir izsoles sākotnējā cena, ir 28800,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2020. gada 20. oktobrim (ieskaitot) piesakās uz izsoli un līdz 2020. gada 19. oktobrim (ieskaitot) iesniedz nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 2880,00 EUR, iemaksājot pašvaldībai, izmantojot šādus rekvizītus:

Salas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90000045372,
Banka “Swedbank” AS,
Kods: HABALV22,
Konta Nr. LV40HABA0551027661272,
Maksājums mērķis: nodrošinājums izsolei Raiņa klubs, Sēlpils pag.

Salas novada pašvaldībai nav ziņu par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minēto personu atsavināšanas ierosinājumi nav saņemti. Pieteikumu Salas novada pašvaldībai personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas var iesniegt līdz 2020. gada 20. oktobrim.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles nosolītājam, atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsoles nosolītājs saņem rēķinu norēķinam par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu. Izsoles cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21%.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi nav paredzēti. Saskaņā ar Salas novada teritorijas plānojuma grafisko daļu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56900020042 atrodas teritorijā, kas apzīmēta kā “lauksaimniecības teritorija.”

Pielikumā:

 1. Nekustamā īpašuma Raiņa klubs, kadastra numurs 56900020042, “Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov. izsoles noteikumi
 2. Salas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmums Nr.239 (protokols Nr.13, 23.punkts)

 


Publicēts 17.04.2020.

Sludinājums par nekustamā  īpašuma
“Boķulauks”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 002 0729 izsoli

Salas novada dome 2020. gada 26. martā pieņēma lēmumu Nr.92 “Par nekustamā īpašuma  “Boķulauks”, Salas pagastā, izsoli” (protokols Nr. 5, 9. punkts).

 1. Izsolāmās mantas nosaukums, atrašanās vieta, kadastra numurs un īpašnieks:

Nekustamais īpašums “Boķulauks”, Salas pagasts, Salas  novads, kadastra Nr. 5686 002 0729, īpašnieks: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.

 1. Izsoles organizētāja nosaukums un informāciju par izsoles noteikumiem:

Izsoli rīko Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā IZSOLES https://www.salasnovads.lv/lv/izsoles/

 1. Izsolāmās mantas apskates vieta:

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv https://www.kadastrs.lv/#   var apskatīt nekustamā īpašuma telpiskos datus

 1. Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks:

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 37. panta sesto daļu,  izsolē var piedalīties Sunākstes pagasta zemnieku saimniecība “Jaunozoli” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DONA”.

Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija ir noteikusi nekustamā īpašuma “Boķulauks”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5686 002 0729, izsoles norises laiku un vietu: 2020. gada 16. jūnijā plkst. 10:00, 222.kabinetā (sapulču zāle) pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

 1. Izsolāmās mantas nosacītā cena, izsoles solis, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:

Nosacītā cena: 2138,90 EUR. Izsoles solis: 100,00 euro. Nodrošinājums: 213,89 euro. Nodrošinājums jāiemaksā: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372, konta Nr. LV40HABA 0551 0276 061272,  “Swedbank” AS, kods: HABALV22.

 1. Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 2. Samaksas kārtība: divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
 3. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: skatīt izsoles noteikumos.

IZSOLES NOTEIKUMI


Publicēts 14.04.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a paziņo, ka

pirmajā izsolē pārdod privātpersonai piederošo nekustamo īpašumu Vanagi, Salas pagasts, Salas novads, kadastra nr.5686 007 0116. Nekustamais īpašums sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 6,74 ha, tajā skaitā meža zeme 6,34 ha (56860070116; 56860070117).

Piedzinējs: SIA B2Kapital, Dzirnavu iela 41-10, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 2700,00 euro. Izsoles sākumcena – 2700,00 euro. Izsoles solis –  200,00 euro. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 27.04.2020. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 27.05.2020. plkst. 13.00.

Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (270,00 euro) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 17.05.2020.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai:

Zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne,
reģ. Nr. LV24068012056,
depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000,
Valsts kase, kods TRELLV22.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām: 63924694; 22010110.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 


Publicēts 14.04.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a paziņo, ka

pirmajā izsolē pārdod privātpersonai piederošo nekustamo īpašumu Uplejas, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 5686 007 0011. Nekustamais īpašums sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām (56860070011; 568600700118) ar kopējo platību 3,93 ha, tajā skaitā, meža zeme 3,93 ha.

Piedzinējs – SIA B2Kapital, Dzirnavu iela 41-10, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums –  1600,00 euro. Izsoles sākumcena –  1600,00 euro. Izsoles solis – 100,00 euro. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 27.04.2020. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 27.05.2020. plkst. 13.00.

Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (160,00 euro) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 17.05.2020.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai:

Zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne,
reģ. Nr. LV24068012056,
depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000,
Valsts kase, kods TRELLV22.

Vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām: 63924694; 22010110.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 


Publicēts 07.04.2020.

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0195  
“Bramaņi”, Salas pagastā, Salas novadā, zemes nomas tiesību izsoli

Salas novada dome 2020. gada 26. martā pieņēma lēmumu Nr. 103 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0195 “Bramaņi”, Salas pagastā, zemes nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.5, 20.punkts).

Izsole tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Neapbūvēta zemesgabala nosaukums, atrašanās vieta, kadastra apzīmējums, platība, lietošanas mērķis:

Zemes vienība “Bramaņi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra apzīmējums 5686 009 0195, platībā 3,5 ha, no tās 3,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

Izsolāmās mantas apskates vieta:

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv https://www.kadastrs.lv/# apskatāmi nekustamā īpašuma telpiskie dati.

Nekustamais īpašums apskatāms darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 65237706- Ingrīda Gādmane, nekustamo īpašumu speciāliste.

Iznomātāja noteiktā izsoles sākuma nomas maksa:

Zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcena – 227,50 EUR gadā (divi simti divdesmit septiņi euro 50 centi) Nomas maksai tiek aprēķināts PVN 21% apmērā.

Izsoles solis: 10 EUR (desmit euro).

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš:

Lauksaimnieciskā ražošana, līguma termiņš - 6 gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš:

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu,  līdz 2020. gada 30. aprīļa plkst. 9.30 iesniedz pieteikumu Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, 205. kabinetā, darba dienās, laikā no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15.00, tālrunis 65237700, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: salaspag@salas.lv, elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā.

Izsoles veids:

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles norises vieta:

Izsoles norises laiku un vietu dalībniekiem paziņo Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija ne vēlāk kā 7 dienas pirms izsoles

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: skatīt izsoles noteikumos.

Izsoles organizētāja nosaukums un informācija par izsoles noteikumiem:

Izsoli rīko Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā IZSOLES https://www.salasnovads.lv/lv/izsoles/

Lēmums par izsoli

Nomas tiesību izsoles noteikumi


Publicēts 25.03.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

pārdod pirmajā izsolē divus funkcionāli saistītus nekustamos īpašumus ar kadastra numuriem 5686 002 0645 (īpašnieks privātpersona) un 5686 502 0031 (īpašnieks – juridiska persona), kas atrodas Salas novadā, Salas pagastā, "Zemgaļi", sastāv no zems gabala ar kopējo platību 8,98 ha, un būvēm:

 • kokapstrādes darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0645 001 un kopējo platību 3661,5 m2,
 • kokapstrādes darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0645 002 un kopējo platību 794,2 m2,
 • nojumes ar tehnisko telpu ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0645 003 un kopējo platību 290,5 m2,
 • būves - koksnes žāvētavas ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0645 004 un kopējo platību 98,3 m2.

Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. 

Izsoles sākumcena/novērtējums 65400,00 euro. Izsoles solis  700,00 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 01.04.2020. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 05.05.2020. plkst.13.00.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9:00-12:00; ceturtdienās 9:00-12:00 un 14:00-16:00.

Zvērināts tiesu izpildītājs - Rigmonta Grīga


Publicēts 05.12.2019.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā Salas novada administratīvajā teritorijā

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu pašvaldības organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās tā veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos. 2010. gada 30. marta vienošanās starp Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību paredz Salas novadam 19 murdu limitu Daugavā un 4 murdu limitu Pļaviņu ūdenskrātuvē.

Atbilstoši 2019. gada 28. novembra Salas novada domes lēmumam Nr. 275 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē” (protokols Nr.12, 13. punkts) iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2020. gadam var iesniegt līdz 2019. gada 30. decembrim. Iesniedzot iesniegumu, persona apliecina, ka, pirmkārt, nav administratīvi sodīta par zvejas noteikumu pārkāpumiem vai iestājies termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu, otrkārt, zvejas uzskaites žurnāls par 2019. gadu ir iesniegts Valsts vides dienesta struktūrvienībā Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ja personai bija noslēgts līgums par zvejas tiesību nomu 2019. gadam.

Ja iesniegumu skaits pārsniegs Salas novada pašvaldībai iedalīto rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iespējas Pļaviņu ūdenskrātuvē vai Daugavā, 2020. gada 16. janvārī plkst. 10.00 tiks rīkota rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsole.

Ar lēmumu un rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā Salas novada administratīvajā teritorijā, slēgtās izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.salasnovads.lv/ sadaļā izsoles vai klātienē Salas novada pašvaldībā 104. kabinetā, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

 IZSOLES NOTEIKUMI


Publicēts 20.11.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privatpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Zaļā iela 1 - 15, Sala, Salas pagasts, Salas novads, ar ar kadastra numuru 5686 900 1003, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 22.11.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 23.12.2019. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība 2000 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņa pa tālruni 65231270.

Pieņešanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Brīvības ielā 116, Jēkabpils, LV-5201


Publicēts 20.11.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privatpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Biržu iela 2 - 5, Birži, Salas pagasts, Salas novads, ar ar kadastra numuru 5686 900 8462, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 22.11.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 23.12.2019. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena 675 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņa pa tālruni 65231270.

Pieņešanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Brīvības ielā 116, Jēkabpils, LV-5201


Publicēts 20.11.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privatpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Vilki, Salas pagasts, Salas novads, ar ar kadastra numuru 5686 011 0093, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 22.11.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 23.12.2019. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība 8 900 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņa pa tālruni 65231270.

Pieņešanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Brīvības ielā 116, Jēkabpils, LV-5201


Publicēts 18.09.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privatpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Biržu iela 2-5, Birži, Salas pagasts, Salas novads, ar ar kadastra numuru 5686 900 8462, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 20.09.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 21.10.2019. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība 900,00 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņa pa tālruni 65231270.

Pieņešanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Brīvības ielā 116, Jēkabpils, LV-5201


Publicēts 17.04.2019.

Paziņojums par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību slēgtu izsoli

Salas novada pašvaldība paziņo, ka tiek rīkota rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību slēgta izsole Pļaviņu ūdenskrātuvē Sēlpils pagasta Salas novada administratīvajā teritorijā.

Izsole notiks 2019.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9.00 līdz 9.50 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē 2.stāvā, pie izsoles komisijas sekretāres.

Izsoles pretendentam ne vēlāk kā līdz izsoles dalībnieku reģistrācijas laika beigām Salas novada pašvaldības kasē vai Salas novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, LV40HABA0551027661272, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000045372, bankas kods: HABALV22, jāsamaksā dalības maksa 7,00 EUR (septiņi euro 00 centi).

Ņemot vērā, ka izsoles pretendentiem ir apgrūtināta ziņu ieguve no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes par:

 • administratīvās sodāmības par zvejas noteikumu pārkāpumiem neesamību un
 • zvejas uzskaites žurnāla par 2018.gadu,

izsoles pretendenti līdz izsoles pretendentu reģistrēšanās termiņa beigām var iesniegt pašvaldībai apliecinājumu, norādot, ka persona nav administratīvi sodīta par zvejas noteikumu pārkāpumiem vai iestājies termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu, un/ vai zvejas uzskaites žurnāls par 2018.gadu ir iesniegts Latvijas Republikas Valsts vides dienesta struktūrvienībā Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē.

Pašvaldība ir sagatavojusi apliecinājuma paraugu.

APLIECINĀJUMA PARAUGS

IZSOLES NOTEIKUMI

Informāciju sagatavoja: Zanda Daņilova
Juriste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65263841
E-pasts: jurists@salas.lv

 


Publicēts 01.03.2019

Salas novada pašvaldība pārdod:

Vieglo pasažieru automašīnu VW TRANSPORTER, reģistrācijas numurs VR2644 par brīvu cenu 181,82 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par automašīnu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām.

Pieteikties pirkt automašīnu var līdz 2019.gada 19.martam plkst.14.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Automašīnu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par automašīnu var iegūt Izsoles noteikumos, Lēmumā un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja automašīnu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz automašīnu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

Izsoles laiks un vieta: 2019.gada 21.martā, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena: 181,82 EUR

Izsoles solis: 18,00 EUR.

Pirms izsoles pretendents pārkaita nodrošinājumu 10 % apmērā no automašīnas nosacītās cenas, kas sastāda: 18,18 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: “Swedbank” AS
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par automašīnu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par automašīnu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.

Izsoles noteikumi,

Pieteikums,

Izsoles noteikumu pielikums,

Lēmums


Publicēts 28.02.2019.

AKTUALIZĒTS

Paziņojums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli

Salas novada pašvaldība paziņo, ka tiek rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē izsole.

Izsole notiks 2019. gada 12. martā plkst. 10.00 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9.00 līdz 9.50 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē 2.stāvā, pie izsoles komisijas sekretāres.

Salas novada domes lēmuma izraksts

Zvejas izsoles noteikumi

AKTUALIZĒTA INFORMĀCIJA

Ņemot vērā, ka izsoles pretendentiem ir apgrūtināta ziņu ieguve no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes par:

 • administratīvās sodāmības par zvejas noteikumu pārkāpumiem neesamību un
 • zvejas uzskaites žurnāla par 2018.gadu,

Salas novada pašvaldība norāda, ka izsoles pretendenti līdz izsoles pretendentu reģistrēšanās termiņa beigām var iesniegt apliecinājumu, norādot, ka persona nav administratīvi sodīta par zvejas noteikumu pārkāpumiem vai iestājies termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu un/ vai zvejas uzskaites žurnāls par 2018.gadu ir iesniegts Latvijas Republikas Valsts vides dienesta struktūrvienībā Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē.

Pašvaldība ir sagatavojusi apliecinājuma paraugu.

APLIECINĀJUMA PARAUGS


Publicēts mājaslapā 28.01.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma "Teika", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 01.02.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.03.2019. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 975. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni: +371 65231270.

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00


Publicēts mājaslapā 28.01.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma "Mežnomaļi", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 01.02.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.03.2019. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 15 675. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni: +371 65231270.

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00


Publicēts mājaslapā 30.11.2018.

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu 

Izsoles noteikumi un Izsoles noteikumu pielikums 

Salas novada pašvaldība pārdod:

1. Vieglo pasažieru automašīnu VOLVO S40, reģistrācijas numurs DT7425 par brīvu cenu 198,35 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par automašīnu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām. 

Pieteikties pirkt automašīnu var līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Automašīnu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par automašīnu var iegūt Izsoles noteikumos un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja automašīnu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz automašīnu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

 • Izsoles laiks un vieta: 2018.gada 20.decembrī, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.
 • Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Nosacītā cena: 198,35 EUR
 • Izsoles solis: 19,00 EUR.

Pirms izsoles pretendents pārkaita  nodrošinājumu 10 % apmērā no automašīnas nosacītās cenas, kas sastāda: 19,84 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: AS “Swedbank”
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par automašīnu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par automašīnu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.

2. Vieglo pasažieru automašīnu VOLVO S80, reģistrācijas numurs HK3172 brīvu cenu 264,46 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par automašīnu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām.

Pieteikties pirkt automašīnu var līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Automašīnu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par automašīnu var iegūt Izsoles noteikumos un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja automašīnu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz automašīnu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

 • Izsoles laiks un vieta: 2018.gada 20.decembrī, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.
 • Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Nosacītā cena: 264,46  EUR.
 • Izsoles solis: 26,00 EUR.

Pirms izsoles pretendents pārkaita  nodrošinājumu 10 % apmērā no automašīnas nosacītās cenas, kas sastāda: 26,45 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: AS “Swedbank”
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par automašīnu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par automašīnu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.

3. Kravas furgonu PEUGEOT BOXER, reģistrācijas numurs FJ3983 par brīvu cenu 214,88 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par kravas furgonu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām.

Pieteikties pirkt kravas furgonu var līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Kravas furgonu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par kravas furgonu var iegūt Izsoles noteikumos un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja kravas furgonu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz kravas furgonu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:
Izsoles laiks un vieta: 2018.gada 20.decembrī, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena: 214,88 EUR.

Izsoles solis: 21,00 EUR.
Pirms izsoles pretendents pārkaita  nodrošinājumu 10 % apmērā no kravas furgona nosacītās cenas, kas sastāda: 21,49 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: AS “Swedbank”
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par kravas furgonu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par kravas furgonu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.
Publicēts mājaslapā 01.10.2018.

SIA “Vīgants” pārdod mutiskā izsolē autogreideri DZ-143 1, dzinēja jauda 132,8 kW, 1989. gads.

Autogreidera cena: 1500,- EUR. Samaksa veicama nedēļas laikā.

Apskates vieta: Salā, Salas pagastā, Salas novadā, jāzvana 29169675.

Izsoles diena: 2018. gada 17. oktobrī pulksten 10.00., SIA “Vīgants” 205. kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Vīgants” 201. kab. darba dienās.

Greidera izsoles noteikumi

Telefons informācijai: 26400921.


Publicēts mājaslapā 18.09.2018.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga, prakses vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, paziņo, ka tiek rīkota nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 14.09.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.10.2018. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.


Publicēts mājaslapā 18.09.2018.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga, prakses vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, paziņo, ka tiek rīkota nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 14.09.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.10.2018. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 20 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.


Publicēts mājaslapā 08.12.2017.

Paziņojums par izsolēm

“Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīlītes” Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0213, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 1.66 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 3753,59, izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)

Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. plkst.16.00. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”

“Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīļulauki” Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0365, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 2,3 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 4324,49, izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)

Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. (ieskaitot), plkst.16.00. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”

 IZSOLES NOTEIKUMI

 


Publicēts mājaslapā 21.11.2017.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota SIA Finansu saistību birojs piederošā nekustamā īpašuma - "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov., ar kadastra numuru 5686 002 0215, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 22.11.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 22.12.2017. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 900.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks:
Brīvības ielā 116, Jēkabpilī 

Otrdienās 9.00-12.00; Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga

 


Publicēts mājaslapā 10.11.2017.

Paziņojums par kustamas mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu

Salas novada pašvaldība organizē kustamās mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 440,86, t.sk. PVN 21% apmērā. Automašīnu var apskatīt iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Salas novada pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru (tālr.: 26188750).

Pretendentu pieteikumi jāiesniedz Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 27. novembrim plkst.15.00.

Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiks rīkota izsole. Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

Pieteikuma veidlapa

 


Publicēts mājaslapā 25.08.2017.

Paziņojums par izsoli

Tiek rīkota SIA Finansu saistību birojs piederošā nekustamā īpašuma - Rūtiņi; "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov., ar kadastra numuru 5686 002 0215, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.08.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.09.2017. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks:

Brīvības ielā 116, Jēkabpilī 

Otrdienās 9.00-12.00; Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga

 


Publicēts mājaslapā 13.07.2017

Paziņojums par izsoli 

SIA “Vīgants” pārdod izsolē nekustamo īpašumu Zaļā ielā 2-16, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 2,- istabu dzīvokļa ar platību 52,4 m2 un 524/25792 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Izsoles sākumcena: 1700,- EUR.
Izsoles diena: 2017. gada 15. augustā plkst. 14:00
Izsoles vieta: SIA “Vīgants” 205.kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumā vai SIA “Vīgants” 201. kab.
Telefons informācijai: 26400921
Publicēts mājaslapā 25.04.2017.

 


Paziņojums par izsoli

Salas novada pašvaldība rīko otro pasažieru autobusa Caetano Salvado, valsts reģistrācijas Nr. GV9641, reģistrācijas gads 2000, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena ir 1500 EUR, izsoles solis 150 EUR. Visa nosolītā izsoles objekta pirkuma summa apliekas ar attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 106.kab.), Sēlpils pagasta pārvaldes ēkā (Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads).

Izsoles objektu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku - 65237749, 26188750 (izpilddirektors A.Baumeisters). 

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 17.05.2017. (ieskaitot), plkst.16.00.

Izsole notiks 18.05.2017., plkst.15.40 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinets).

Līdz reģistrācijai pretendentam ir jāiemaksā reģistrācijas maksa 15 EUR, nodrošinājums 150 EUR, iemaksu veicot AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.

Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI

 


Publicēts mājaslapā 07.03.2017.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MUTISKO IZSOLI

Atklātās mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 10. aprīlī pulksten 14.00. Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 2. stāvā, 205. kabinetā (turpmāk – Izsole).

Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ošānu ielā 13-17, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 3,- istabu dzīvokļa ar platību 69,4 m2 un 694/11931 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Objekta īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģistrācijas Nr.55405000931, juridiskā adrese: Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Izsoles rīkotājs un vadītājs: SIA „Vīgants”, reģistrācijas Nr. 55403000931.

Izsoles objekta sākumcena: 1000 EUR (viens tūkstotis euro).

Atklātas mutiskās izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa

Publicēts mājas lapā 18.01.2017.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv 


Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00706/108/2017-NOS

Izpildu lietā Nr. 01719/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 3000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 18.01.2017. 

Latvijas Republika Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv 

Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00707/108/2017-NOS

Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 2100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 23.11.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.112

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Jekaterina Kaļiņina

Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65233066, fakss 65233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv 

Jēkabpilī, 22.11.2016. Nr.09649/112/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00092/112/2015

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 17.decembrī izdoto lēmumu lietā Nr.12.1.5/43234 par parāda piedziņu no privātpersonas valsts labā, rīko pirmo

IZSOLI

privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam "Mežlejas", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra Nr.5690 004 0204

Izsoles sākumcena EUR 1000.00. Izsoles solis EUR 100.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 05.12.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.01.2017. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 65 233066, 65 233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv, vai tiesu izpildītāja birojā.

Pieņemšanas laiks:

otrdiena plkst. 10.00-16.00 un ceturtdiena plkst. 14.00-16.00

Zvērināta tiesu izpildītāja       Jekaterina Kaļiņina


Publicēts mājas lapā 15.11.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.11.2016. Nr.18621/108/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 01313/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - "Atvarnieki", Sēlpils pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 25.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 27.12.2016. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 24.10.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 20.10.2016. Nr.17388/108/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 02.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 02.12.2016. plkst. 13.00. Izsoles sākumcena EUR 2800.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 27.09.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02940/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otr