Izsoles

 Publicēts 18.09.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privatpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Biržu iela 2-5, Birži, Salas pagasts, Salas novads, ar ar kadastra numuru 5686 900 8462, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 20.09.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 21.10.2019. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība 900,00 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņa pa tālruni 65231270.

Pieņešanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Brīvības ielā 116, Jēkabpils, LV-5201


Publicēts 17.04.2019.

Paziņojums par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību slēgtu izsoli

Salas novada pašvaldība paziņo, ka tiek rīkota rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību slēgta izsole Pļaviņu ūdenskrātuvē Sēlpils pagasta Salas novada administratīvajā teritorijā.

Izsole notiks 2019.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9.00 līdz 9.50 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē 2.stāvā, pie izsoles komisijas sekretāres.

Izsoles pretendentam ne vēlāk kā līdz izsoles dalībnieku reģistrācijas laika beigām Salas novada pašvaldības kasē vai Salas novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, LV40HABA0551027661272, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000045372, bankas kods: HABALV22, jāsamaksā dalības maksa 7,00 EUR (septiņi euro 00 centi).

Ņemot vērā, ka izsoles pretendentiem ir apgrūtināta ziņu ieguve no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes par:

 • administratīvās sodāmības par zvejas noteikumu pārkāpumiem neesamību un
 • zvejas uzskaites žurnāla par 2018.gadu,

izsoles pretendenti līdz izsoles pretendentu reģistrēšanās termiņa beigām var iesniegt pašvaldībai apliecinājumu, norādot, ka persona nav administratīvi sodīta par zvejas noteikumu pārkāpumiem vai iestājies termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu, un/ vai zvejas uzskaites žurnāls par 2018.gadu ir iesniegts Latvijas Republikas Valsts vides dienesta struktūrvienībā Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē.

Pašvaldība ir sagatavojusi apliecinājuma paraugu.

APLIECINĀJUMA PARAUGS

IZSOLES NOTEIKUMI

Informāciju sagatavoja: Zanda Daņilova
Juriste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65263841
E-pasts: jurists@salas.lv

 


Publicēts 01.03.2019

Salas novada pašvaldība pārdod:

Vieglo pasažieru automašīnu VW TRANSPORTER, reģistrācijas numurs VR2644 par brīvu cenu 181,82 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par automašīnu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām.

Pieteikties pirkt automašīnu var līdz 2019.gada 19.martam plkst.14.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Automašīnu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par automašīnu var iegūt Izsoles noteikumos, Lēmumā un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja automašīnu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz automašīnu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

Izsoles laiks un vieta: 2019.gada 21.martā, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena: 181,82 EUR

Izsoles solis: 18,00 EUR.

Pirms izsoles pretendents pārkaita nodrošinājumu 10 % apmērā no automašīnas nosacītās cenas, kas sastāda: 18,18 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: “Swedbank” AS
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par automašīnu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par automašīnu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.

Izsoles noteikumi,

Pieteikums,

Izsoles noteikumu pielikums,

Lēmums


Publicēts 28.02.2019.

AKTUALIZĒTS

Paziņojums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli

Salas novada pašvaldība paziņo, ka tiek rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē izsole.

Izsole notiks 2019. gada 12. martā plkst. 10.00 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9.00 līdz 9.50 Salas novada pašvaldības ēkā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, sēžu zālē 2.stāvā, pie izsoles komisijas sekretāres.

Salas novada domes lēmuma izraksts

Zvejas izsoles noteikumi

AKTUALIZĒTA INFORMĀCIJA

Ņemot vērā, ka izsoles pretendentiem ir apgrūtināta ziņu ieguve no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes par:

 • administratīvās sodāmības par zvejas noteikumu pārkāpumiem neesamību un
 • zvejas uzskaites žurnāla par 2018.gadu,

Salas novada pašvaldība norāda, ka izsoles pretendenti līdz izsoles pretendentu reģistrēšanās termiņa beigām var iesniegt apliecinājumu, norādot, ka persona nav administratīvi sodīta par zvejas noteikumu pārkāpumiem vai iestājies termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu un/ vai zvejas uzskaites žurnāls par 2018.gadu ir iesniegts Latvijas Republikas Valsts vides dienesta struktūrvienībā Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē.

Pašvaldība ir sagatavojusi apliecinājuma paraugu.

APLIECINĀJUMA PARAUGS


Publicēts mājaslapā 28.01.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma "Teika", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 01.02.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.03.2019. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 975. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni: +371 65231270.

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00


Publicēts mājaslapā 28.01.2019.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma "Mežnomaļi", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 01.02.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.03.2019. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 15 675. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni: +371 65231270.

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00


Publicēts mājaslapā 30.11.2018.

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu 

Izsoles noteikumi un Izsoles noteikumu pielikums 

Salas novada pašvaldība pārdod:

1. Vieglo pasažieru automašīnu VOLVO S40, reģistrācijas numurs DT7425 par brīvu cenu 198,35 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par automašīnu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām. 

Pieteikties pirkt automašīnu var līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Automašīnu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par automašīnu var iegūt Izsoles noteikumos un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja automašīnu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz automašīnu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

 • Izsoles laiks un vieta: 2018.gada 20.decembrī, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.
 • Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Nosacītā cena: 198,35 EUR
 • Izsoles solis: 19,00 EUR.

Pirms izsoles pretendents pārkaita  nodrošinājumu 10 % apmērā no automašīnas nosacītās cenas, kas sastāda: 19,84 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: AS “Swedbank”
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par automašīnu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par automašīnu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.

2. Vieglo pasažieru automašīnu VOLVO S80, reģistrācijas numurs HK3172 brīvu cenu 264,46 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par automašīnu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām.

Pieteikties pirkt automašīnu var līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Automašīnu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par automašīnu var iegūt Izsoles noteikumos un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja automašīnu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz automašīnu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

 • Izsoles laiks un vieta: 2018.gada 20.decembrī, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.
 • Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Nosacītā cena: 264,46  EUR.
 • Izsoles solis: 26,00 EUR.

Pirms izsoles pretendents pārkaita  nodrošinājumu 10 % apmērā no automašīnas nosacītās cenas, kas sastāda: 26,45 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: AS “Swedbank”
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par automašīnu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par automašīnu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.

3. Kravas furgonu PEUGEOT BOXER, reģistrācijas numurs FJ3983 par brīvu cenu 214,88 EUR. Cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Visi maksājumi par kravas furgonu jāveic nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām.

Pieteikties pirkt kravas furgonu var līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.15.00, iesniedzot pieteikumu Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 106.kabinetā, pēc adreses Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Kravas furgonu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru, T.65237749, 26188750.

Papildus ziņas par kravas furgonu var iegūt Izsoles noteikumos un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā http://salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles vai Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 101.kabinetā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads).

Ja kravas furgonu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz kravas furgonu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:
Izsoles laiks un vieta: 2018.gada 20.decembrī, plkst.16.00, Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 222.kabinets, Sapulču zāle.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena: 214,88 EUR.

Izsoles solis: 21,00 EUR.
Pirms izsoles pretendents pārkaita  nodrošinājumu 10 % apmērā no kravas furgona nosacītās cenas, kas sastāda: 21,49 EUR uz:

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Banka: AS “Swedbank”
BIC kods: HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551027661272

Izsolē piedāvātā augstākā summa par kravas furgonu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Visa nosolītā summa par kravas furgonu apliekas ar pievienotās vērtības nodokli 21 %.
Publicēts mājaslapā 01.10.2018.

SIA “Vīgants” pārdod mutiskā izsolē autogreideri DZ-143 1, dzinēja jauda 132,8 kW, 1989. gads.

Autogreidera cena: 1500,- EUR. Samaksa veicama nedēļas laikā.

Apskates vieta: Salā, Salas pagastā, Salas novadā, jāzvana 29169675.

Izsoles diena: 2018. gada 17. oktobrī pulksten 10.00., SIA “Vīgants” 205. kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Vīgants” 201. kab. darba dienās.

Greidera izsoles noteikumi

Telefons informācijai: 26400921.


Publicēts mājaslapā 18.09.2018.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga, prakses vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, paziņo, ka tiek rīkota nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 14.09.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.10.2018. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.


Publicēts mājaslapā 18.09.2018.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga, prakses vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, paziņo, ka tiek rīkota nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 14.09.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.10.2018. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 20 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.


Publicēts mājaslapā 08.12.2017.

Paziņojums par izsolēm

“Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīlītes” Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0213, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 1.66 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 3753,59, izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)

Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. plkst.16.00. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”

“Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīļulauki” Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0365, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 2,3 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 4324,49, izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)

Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. (ieskaitot), plkst.16.00. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”

 IZSOLES NOTEIKUMI

 


Publicēts mājaslapā 21.11.2017.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota SIA Finansu saistību birojs piederošā nekustamā īpašuma - "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov., ar kadastra numuru 5686 002 0215, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 22.11.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 22.12.2017. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 900.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks:
Brīvības ielā 116, Jēkabpilī 

Otrdienās 9.00-12.00; Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga

 


Publicēts mājaslapā 10.11.2017.

Paziņojums par kustamas mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu

Salas novada pašvaldība organizē kustamās mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 440,86, t.sk. PVN 21% apmērā. Automašīnu var apskatīt iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Salas novada pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru (tālr.: 26188750).

Pretendentu pieteikumi jāiesniedz Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 27. novembrim plkst.15.00.

Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiks rīkota izsole. Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

Pieteikuma veidlapa

 


Publicēts mājaslapā 25.08.2017.

Paziņojums par izsoli

Tiek rīkota SIA Finansu saistību birojs piederošā nekustamā īpašuma - Rūtiņi; "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov., ar kadastra numuru 5686 002 0215, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.08.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.09.2017. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks:

Brīvības ielā 116, Jēkabpilī 

Otrdienās 9.00-12.00; Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga

 


Publicēts mājaslapā 13.07.2017

Paziņojums par izsoli 

SIA “Vīgants” pārdod izsolē nekustamo īpašumu Zaļā ielā 2-16, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 2,- istabu dzīvokļa ar platību 52,4 m2 un 524/25792 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Izsoles sākumcena: 1700,- EUR.
Izsoles diena: 2017. gada 15. augustā plkst. 14:00
Izsoles vieta: SIA “Vīgants” 205.kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumā vai SIA “Vīgants” 201. kab.
Telefons informācijai: 26400921
Publicēts mājaslapā 25.04.2017.

 


Paziņojums par izsoli

Salas novada pašvaldība rīko otro pasažieru autobusa Caetano Salvado, valsts reģistrācijas Nr. GV9641, reģistrācijas gads 2000, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena ir 1500 EUR, izsoles solis 150 EUR. Visa nosolītā izsoles objekta pirkuma summa apliekas ar attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 106.kab.), Sēlpils pagasta pārvaldes ēkā (Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads).

Izsoles objektu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku - 65237749, 26188750 (izpilddirektors A.Baumeisters). 

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 17.05.2017. (ieskaitot), plkst.16.00.

Izsole notiks 18.05.2017., plkst.15.40 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinets).

Līdz reģistrācijai pretendentam ir jāiemaksā reģistrācijas maksa 15 EUR, nodrošinājums 150 EUR, iemaksu veicot AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.

Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI

 


Publicēts mājaslapā 07.03.2017.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MUTISKO IZSOLI

Atklātās mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 10. aprīlī pulksten 14.00. Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 2. stāvā, 205. kabinetā (turpmāk – Izsole).

Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ošānu ielā 13-17, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 3,- istabu dzīvokļa ar platību 69,4 m2 un 694/11931 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Objekta īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģistrācijas Nr.55405000931, juridiskā adrese: Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Izsoles rīkotājs un vadītājs: SIA „Vīgants”, reģistrācijas Nr. 55403000931.

Izsoles objekta sākumcena: 1000 EUR (viens tūkstotis euro).

Atklātas mutiskās izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa

Publicēts mājas lapā 18.01.2017.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv 


Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00706/108/2017-NOS

Izpildu lietā Nr. 01719/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 3000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 18.01.2017. 

Latvijas Republika Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv 

Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00707/108/2017-NOS

Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 2100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 23.11.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.112

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Jekaterina Kaļiņina

Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65233066, fakss 65233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv 

Jēkabpilī, 22.11.2016. Nr.09649/112/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00092/112/2015

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 17.decembrī izdoto lēmumu lietā Nr.12.1.5/43234 par parāda piedziņu no privātpersonas valsts labā, rīko pirmo

IZSOLI

privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam "Mežlejas", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra Nr.5690 004 0204

Izsoles sākumcena EUR 1000.00. Izsoles solis EUR 100.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 05.12.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.01.2017. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 65 233066, 65 233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv, vai tiesu izpildītāja birojā.

Pieņemšanas laiks:

otrdiena plkst. 10.00-16.00 un ceturtdiena plkst. 14.00-16.00

Zvērināta tiesu izpildītāja       Jekaterina Kaļiņina


Publicēts mājas lapā 15.11.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.11.2016. Nr.18621/108/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 01313/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - "Atvarnieki", Sēlpils pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 25.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 27.12.2016. plkst. 13.00. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 24.10.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 20.10.2016. Nr.17388/108/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 02.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 02.12.2016. plkst. 13.00. Izsoles sākumcena EUR 2800.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 27.09.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02940/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 1125.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 27.09.2016. 

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02941/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 27 000.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga