Izglītība

Salas novadā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Biržu pamatskola un Salas vidusskola.

Salas novada pašvaldība īsteno dažādus investīciju projektus, t.i., atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai eksakto zinātņu apguvei, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, izglītības iestāžu informatizācija, vispārējas drošības nodrošināšana iestādēs.

Gadījumos, kad izglītojamie, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kuri mācās citas pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē, pašvaldība atbilstoši 13.07.1999. MK noteikumiem Nr. 250   slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās pašvaldības padotībā esošas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā.

Līdzās 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1616 , pašvaldība ne tikai pārdala valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai, bet veic arī piemaksas pie pedagogu darba samaksas, tādējādi saglabājot darba vietas.

Pēc PMLP datiem Salas novadā 2017. gadā bija uzskaitīti 655 bērni un jaunieši no 0 līdz 17 (ieskaitot) gadiem, tai skaitā 354 puiši un 301 meitene.

Biržu ciemu IZM ir raksturojusi kā apdzīvotu vietu, kuras vispārizglītojošās skolās pašās vai kopā ar 10 minūšu sasniedzamības (ar autotransportu) rādiusā esošajām mazajām skolām, audzēkņu skaits līdz 2020. gadam varētu būt mazāks nekā 150. Savukārt, Salas ciems, kur atrodas Salas vidusskola, ir raksturots kā apdzīvotā vieta, kuras skolā, neraugoties uz nelielo skolēnu skaitu, ir potenciāls plašas apkārtnes teritorijas un vairāku pagastu skolēnu piesaistei vai izaugsmes iespējām nākotnē; atsevišķā gadījumā tā varētu būt skola, kas jāsaglabā, lai audzēkņi nepārslogotu tuvējās pilsētas skolu.

Izglītības iestādēs Salas novadā pārskata gadā strādāja 114 pedagogi, kuri apmācīja 656 izglītojamos. Atbalsta personālu veido: psihologi, medmāsas un logopēdi.

Izglītības iestādēs novadā ir dažādas interešu izglītības grupas: tehniskās jaunrades, mūzikas, mākslas, sporta u.c. Neformālās izglītības piedāvājumu veido peldētapmācība 2.-4. klasēm, vidusskolēnu B kategorijas autoapmācības līdzfinansēšana, sedzot gan teorijas apguvi un braukšanas iemaņu apguvi, gan arī dokumentu noformēšanu un pirmās palīdzības kurss.

Pašvaldības atbalsta politika ģimenēm  ,tiešā veidā ir saistīta arī ar rūpēm par izglītības jomu Salas novadā. Atbalsts sākas jau ar bērna piedzimšanas pabalstu, ko piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumu līmeni. Tā lielums ir atkarīgs no vecāku deklarētās vietas – ja novadā deklarējies viens no vecākiem, tad pabalsts ir 143 euro apmērā, ja abi – 214 euro. 
Nākošais ir pabalsts pirmklasniekam 22 euro apmērā. To piešķir trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Pabalsta saņemšanas nosacījumi atrodami pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem” un “Citi pašvaldības pabalsti”. 

Vēl ģimenes var saņemt pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei talona veidā kancelejas preču iegādei 12 euro apmērā. Pabalstu piešķir novada trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Svētku reizēs pašvaldība izsniedz pabalstu dāvanas veidā – Ziemassvētku saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem un novada vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 4. klasei.
Pašvaldība nodrošina pabalstu arī audžuģimenei 190 euro mēnesī plus 214 euro gadā. 

PII “Ābelīte” pārskata gadā iestādē ir 7 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Izglītības iestādi pamatā apmeklē Salas novadā deklarētie audzēkņi, bet ir pārstāvēti arī citi Latvijas novadi un pilsētas: no Salas novada 114, Jēkabpils pilsētas 11, Jēkabpils novada 5, Jaunjelgavas novada 1, Mārupes novada 1 un Rīgas 1.

Kopš 2007. gada ar 5-6 gadīgo audzēkņu stājas korekcijas problēmām strādā pirmsskolas izglītības skolotājs sportā.

Pieaugušo mūžizglītība

Eiropas Sociālā fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”. 

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar NVA un Salas novada pašvaldību. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 

Pašvaldības aktivitātes projektā ir mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā, nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem, kā arī nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Pieejamais atbalsts projekta dalībniekiem: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve; karjeras konsultanta pakalpojumi; ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana; papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās: nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti, atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. Mācību izmaksas projekta dalībniekiem ir pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss vai 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Salas vidusskola pieaugušo neformālajā izglītošanā piedāvā angļu valodas nodarbības “English for You”. Nodarbības paredzētas skolas pedagogiem un skolēnu vecākiem.

Plašāka informācija par izglītības iestādēm:

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

Biržu pamatskola

Salas vidusskola