Saistošie noteikumi sociālajā darbā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Numurs Nosaukums Apstiprināšanas datums Grozījumi
  Salas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums 29.07.2009. -
3 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salas novada pašvaldībā 16.07.2009. -
4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 04.02.2010.

31.07.2014., Nr.4, stājās spēkā 10.09.2014.;

30.04.2015., Nr. 4, stājās spēkā 11.05.2015.

11 Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem 04.10.2012. 30.10.2014., Nr. 12, stājās spēkā 10.12.2014.
12 Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem 04.10.2012. 30.10.2014., Nr. 11, stājās spēkā 10.12.2014.
15 Par bērna piedzimšanas pabalstu Salas novadā 20.12.2012. 31.07.2014., Nr. 7, stājās spēkā 10.09.2014.
5 Par sociālās palīdzības pabalstiem 31.07.2014.

25.02.2016., Nr. 3, stājās spēkā 10.05.2016.

30.11.2017., Nr. 2017/9, stājās spēkā 11.01.2018.

25.10.2018., Nr. 2018/7, stājās spēkā 12.12.2018.

6 Citi pašvaldības pabalsti 31.07.2014. 30.11.2017., Nr. 2017/7, stājās spēkā 11.01.2018.
5 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam kurš palicis bez vecāku gādības 25.06.2015., precizēts 30.07.2015. -
2017/8 Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 30.11.2017. 25.10.2018., Nr. 2018/9, stājās spēkā 12.12.2018.
2018/8 Grozījumi Salas novada pašvaldības 2014. gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 "Citi pašvaldības pabalsti"" 25.10.2018. -