Sociālais dienests

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Tālrunis: 65237747, 29372660

Fakss: 65231660

E-pasts: socdienests@salas.lv
 

Kontakti

Dienesta vadītāja Inga Veiba 65237747, 29372660

Sociālā darbiniece Silvija Rancāne 65237705, 28305156

Sociālā darbiniece Sēlpilī Valda Kravale 65220920, 27839534

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Salas novada pašvaldībā

Dienesta vadītāja Inga Veiba:

Pirmdienās 8.30-15.00

Otrdienās 13.30-17.00

Piektdienās 8.30-16.00

 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm Silvija Rancāne:

Pirmdienās 8.30-17.00

Otrdienās 8.30-17.00

Trešdienās 8.30-17.00

Ceturtdienās 8.30-17.00; (1. un 3. ceturtdienā 13.00-17.00)

Piektdienās apmeklētājus nepieņem

 

Sociālā darbiniece Sēlpils pagastā Valda Kravale:

Pirmdienās 8.30-17.00

Otrdienās 8.30-17.00

Trešdienās apmeklētājus nepieņem

Ceturtdienās 8.30-17.00

Piektdienās 8.30-16.00

 

Pusdienlaiks: 

pirmdienās, otrdienās, trešdienās 12.00-13.00

ceturtdienās, piektdienās 12.00-12.30

 

Pieņemšanas laiki Biržu ciemā:

Otrdienās, plkst. 08.30 - 12.00 Biržu Tautas namā,  sociālā dienesta vadītāja Inga Veiba

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā, plkst. 10.00 - 12.00  Biržu Tautas, namā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Silvija Rancāne

 

Apraksts

Salas novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un nodrošina sociālos pakalpojumus Salas novada pašvaldībā, pamata dzīvesvietu deklarējušām personām (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10 .panta otrā daļa).

Sociālos pakalpojumus sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. panta pirmā un otrā daļa).

Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincips - sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam "Par sociālo drošību" (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta pirmā daļa).

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 18.pants).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 19.pants).

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants).

Salas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūras shēma