Bāriņtiesa

 

Adrese Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis 65237704
Mob.tālr. 20267521
E-pasts Barintiesa@salas.lv
Priekšsēdētāja  Jeļena Jefimova
Locekļi Anita Zvirgzda, Inga Galdiņa, Dace Jēkabsone
KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdiena 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00

Bāriņtiesas publiskais pārskats 2018

 

Bāriņtiesa ir Salas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras sastāvā ar Salas novada domes 2009.gada 26.augusta lēmumu uz 5 gadiem ievēlēta bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Salas pagasts un Sēlpils pagasts.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
 
Bāriņtiesai ir tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt savu pienākumu pildīšanai nepieciešamās ziņas;
 • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt atzinumu par tās rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesas galvenie pienākumi:

 • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 
 • sadarboties citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.

Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, par personu atbilstību aizbildņa amatam, aizbildnības nodibināšanu, dod atzinumu par adopciju, ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizbildnībā, aizgādnībā vai ārpusģimenes aprūpes iestādē esošas personas dzīves apstākļus un veic citus pasākumus bērnu tiesību aizsardzībā.

Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
 
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
(saskaņā ar Bāriņtiesu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie  iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 4. apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 5. apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 8. apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes¬grāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 9. sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā, t.i:. 

 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu - 11,38 euro;
 2. par darījuma apliecināšanu - 7,11 euro;
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 18,50 euro;
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā - 34,15 euro;
 5. par pilnvaras sagatavošanu - 4,27 euro;
 6. par pilnvaras apliecināšanu - 2,85 euro;
 7. par paraksta apliecināšanu - 2,85 euro;
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1,42 euro (par katru lappusi);
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1,42 euro (par katru lappusi);
 10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,43 euro (par katru lappusi);
 11. par paziņojuma izsniegšanu - 4,27 euro;
 12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 4,27 euro;
 13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 7,11 euro;
 14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 4,27 euro;
 15. par mantojuma saraksta sastādīšanu - 48,38 euro;
 16. par cita veida dokumentu sastādīšanu - 4,27 euro (par katru lappusi).