Medību koordinācijas komisija

 priekšsēdētājs - Ēvalds Stalidzāns - Salas novada domes deputāts
        priekšsēdētāja vietnieks - Mārtiņš Akmentiņš - z/s “Sidrabiņi” īpašnieks
        locekļi:
        Aivars Savickis – biedrības “Mednieku makšķernieku klubs “Sala”” biedrs
        Juris Čaupjonoks - Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Jēkabpils nodaļas vecākais mežzinis
        Judīte  Podniece - Lauku  atbalsta  dienesta  Viduslatvijas  reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta
        un LEADER pasākumu daļas vadītāja